Minnesanteckning Brukrådet 160929

Närvarande: Från Neurocentrum: Hans Lindsten, Mona Jacobsson, Carina Lindfors (ers Gerd Lundström) Birger Mattsson, Britta Ståhl (ers Evy Andersson) samt föreningsrepresentanter: Gunilla Janzén, Marianne Sandström, Britt-Inger Jonsson, Hildur Lindqvist, Urban Clarin, Bengt-Erik Johansson och Gun Ingvarsson

1. Alla välkomnas
Presentation gruppen, nya organisationen presenteras och föregående protokoll/ genomgång, i kallelse rek att anhöriga är med vid besök. Neurorehab har återkommande kontakter via brev, tel alt utbildning. Viktigt utbilda undersköterskor. Samtal om att hela sjukhuset "rör sig" pga sjuka hus.

2. Nya Neurocentrum: Hans Lindsten informerar om nyheter
Nytt: öron, näsa och hals (Käkkirurgi, logopedklin och hörcentral) till Neurocentrum. Ann-Christin Sundberg, chef för 40 verksamhetschefer, för många. Önskade minskat antal därav sammanslagningen. Delarna utredning, kirurg och rehab är lika därför bra att lära av varandra. Bra med logoped och svalgkompetens till kliniken, avstånden krymps
Utmaning, potential finns = ledningsstrukturen.
Organisation: Hans, chef och Mona, biträdande chef från 170101.
Då 600 medarbetare (idag 450)
Logopeder (15-tal) ½ mot NUS och ½ allmän del. Samtal om samnyttjande av resurser och om lättillgängligheten.
Utvecklings och uppbyggnadsfas?
1) fungerande ledningsstruktur 2) ett år till att börja med 3) summering 2018.
Ta vara på erfarenhet av Strokecenter till Neurocentrum.
Länet: 800 medarbetare, VLL och Universitetet.
Forskning bla rehabdagar, rehabveckor. Maud Stenbergs forskning pågår.

2. Stroke – flyttas till nästa brukarråd. E-post:monika.olofsson@vll.se
Finns kontaktsköterska kopplad till stroke? Om det finns, hur långt sträcker sig ansvaret? Finns hen för flera diagnosgrupper än stroke? Vid rådets uppföljning (170330) av minnesanteckningarna kunde Monika ej vara med. Undertecknad erbjöd kontakta Monika. Strokeverksamheten bygger på vårdkedja utifrån nationella riktlinjer och forskning, 600 patienter/ år. Efter ändrad vårdkedja 2009 finns strokerehabteam, ett på vårdavdelning/ NUS och två hemrehabteam i Umeåregionen. Skellefteå har också ett hemrehabteam. Ingen resurs för andra diagnosgrupper. Nästa råd 171011 kan Monika berätta mer.

3. Hur ser framtiden ut? Kompetens/personal.
Enhetscheferna presenterar sin enhet

Birger/ smärtrehab – bra tillgång till personal, generationsväxling pågår ny socionom, läkarfrågan, Sävar och smärtrehab. Bättre och enklare metoder för personal att veta att de gör ett bra arbete, samma system. Långvarig svår smärta och psykisk ohälsa (parkinson och MS).

Carina/ Neurorehab Sävar – CARF arbetet går bra (stroke, parkinson och MS). Positivt uppdrag. Postpoliogrupp – RTP information ingår i programmet.
Sven Olov Edvinsson ersätts av Denise Olofsson, Ulf Lindström. Läkarkandidater finns. Logoped 2 dag/ vecka.
Stroke under 65 år: rundringning, skillnad var man bor.
Träffar med hemrehab. ½ patientflödet maj- nov 2016 sedan fortsättning.
Parkinson/ CARF – olika program för yngre och äldre. Parkinsonföreningen har önskemål vara med vid uppföljningen.

Tio platser för patienter med ryggmärgsskador (Västernorrland och Vbtn) och hjärnskador (enbart i Vbtn, upp till 65 år) CARFar just nu. Bra med personal, även läkare. Ryggmärgsskada ett team. Hjärnskada två team. Mottagning två team.

Epilepsi: Klinisk Neuropsykologi – smal kompetens, samverkan i nätverk.
Kontaktsköterska för barn är Camilla Lingbro.

Saknas kompetens i kringfunktioner?
Från föreningarna:
Hjärnkraft - kontakt med nyskadade, informationsfolder att lämna ut till skadade/ anhöriga.
Parkinson – undersköterskor som arbetar och behöver stöd, viktigt få återkoppling till vård/ rehabenheten.
Personskadeförbundet RTP – önskar att kontakter återupptas med föreningsrepresentanter som kan få informera om föreningen och dess verksamhet.

4. Arbetsmiljö/ ombyggnationer
Samtal om att hela sjukhuset "rör sig" pga sjuka hus. Påfrestningar för personal. Neurologen flyttar en våning ner. Smärtrehab till paviljong. Neurorehab till paviljong. Neurorehab mottagning till paviljong.

5. De olika patientföreningarna informerar:
Frågor om nytt journalsystem/ samtal om "hur underlätta information" och om "klinikens tankar".

Epilepsiföreningen Västerbotten - Önskade information av Hans om barn och ungas situation. Tog upp om specialhjälpmedel. Annika Johansson bitr hälso- och sjukvårdsdirektör från 1/1 2016. Information till barn och unga som har epilepsi om t.ex. Eplarm – stopp i kommunen.
Viktigt med Ep-sköterska "inom barn"!

AC läns AFASI förening - Tillgång till logopeder, information i tidigare punkt. Viktigt att anhöriga är med i mötet med sjukvården. Stroke – information nästa möte.

Personskadeförbundet RTP - Beslutat lägga ned projektet Nackskadecentrum i Norr.

NEUROförbundet Västerbotten – Information om arbetet med "Hälsa för alla även för personer med neurologisk diagnos". Anpassat gym saknas för egenvård/ träning. Bra ex i Örebro/ Hälsobro. Samverkan patientorganisationer och Region Örebro med bidrag av Allmänna Arvsfonden. Kontaktnät skapat, ett gym har efterfrågad tillgänglighet och tre gym är intresserade.
FaR – viktigt!

Parkinson Västerbotten - viktigt med nära kontakt med personal i Neurocentrum. Information om gruppträffar i Vännäs, Nordmaling, Sävar samt om samarbete i Lycksele mellan Parkinson och NEURO.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft - LSS samverkansgrupp bildad (föreningar inom HSO) info på www.ac.hso.se samt information om Folkhälsouppdraget – samverkan med NEURO, Saxnäsgården och ABF. Uppdragets namn: Egen kraft och hälsa2020
För personer med förvärvade hjärnskador och deras närstående, ensamverkansprocess. Fokus på hälsa och mänskliga rättigheter. En länsmötesplats i hälsosam fjällnära miljö.

6. Nästa Brukarråd blir den 9/3 2017 (mötet flyttat till 30/3)

Mars 2017

Vid tangenterna
Gun Ingvarsson och Marianne Sandström