Forum för Folkhälsofrågor

, Marianne Sandström

Här kommer frågor från Neuroförbundet Västerbotten, dessa frågor relaterar till vårt projekt, "Hälsa för alla - även för personer med neurologisk sjukdom?"

För att underlätta för er att ta ställning till frågorna kommer här en kort presentation av projektet.

Bakgrund

Neuroförbundets mål är att: Människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra medborgare. Vi har att bevaka hur det är för våra medlemmar i Västerbotten och inser att när det gäller möjlighet till fysisk aktivitet utanför sjukvårdens verksamhetsområde finns knappast något som passar en "Neurogrupp".

Vi har en väl fungerande högspecialiserad Neurologisk Rehabilitering i Västerbotten men resurserna räcker inte till livslång rehabilitering vilket betyder att det finns ett behov av återkommande rehabiliteringsperioder som uppföljning på den egenvård/vardagsträning som personen själv måste ta ansvar för.

I vårt län kan det "i dag" se ut så här i de flesta fall; En person har varit på en rehabiliteringsperiod skrivs ut med en rehabiliteringsplan som förutsätter att hon/han tar ett stort ansvar för sin egenvård ( vilket är i enlighet med nya patientlagen, delaktighet och medskapande) Egenvården består oftast av ett träningsprogram i anpassad form med eller utan assistans. Viss träning som måste utföras dagligen sker i hemmet . Den träningen skall ses som behandling och kan vara ledvård, andningsträning mm. För detta finns fungerande rutiner ofta i samverkan med primärvård och eller kommunens fysioterapeuter. Men det behövs ytterligare träning som skall ersätta den brist på fysisk aktivitet som uppstår på grund av neurologisk sjukdom dvs. att man inte kan ta den dagliga promenaden på 30 min som rekommenderas eller gå på gym. Detta kan alla medborgare i Västerbotten göra men inte personer som har rörelsebegränsningar orsakad av neurologisk sjukdom eller skada detta anser vi i Neuroförbundet Västerbotten både är diskriminerande för våra medlemmar och motsägelsefullt med hälsning till landstingets projektet Hälsa 2020 och kommunen som i målsättning stöder detta fantastiska projekt.

Fysioterapeuter är utbildade för FYSS och kan skriva FAR recept men det finns ingen mottagare i Umeå ingen tränings anläggning i som är anpassad för neurologisk träning med varierande funktionsnedsättningar. Vi har inventerat och intervjuat ansvariga på Umeås 3 största gym och samtliga är mycket intresserade av ett samarbete för att kunna erbjuda oss det vi efterfrågar, men vi kommer inte vidare pga. ekonomiska hinder.

Vi har med en enkätundersökning fångat upp fakta om våra medlemmars behov av fysisk aktivitet och på vilket sätt de vill tillgodose den och svaret är; att få träna med andra på gym efter ett individuellt program och med kunnig handledare/instruktör.

Mot denna bakgrund skickar vi följande frågor till Forum för folkhälsofrågor:

  • Skall personer med funktionsnedsättningar pga. neurologisk sjukdom kunna träna på ett gym i Umeå som alla andra medborgare?
  • Om ja, vem/vilka är ansvarig/ansvariga för att det skall bli möjligt?
  • Finns det någon/några i er grupp som kan tänka sig att driva denna fråga vidare med oss?


Min reflektion, i Skellefteå finns idrottens hus där våra medlemmar (och andra) kan träna på "Träningsverket" 2 ggr/vecka för en överkomlig kostnad för 300 kr/år? - Borde kunna finnas liknande utbud i Umeå, med nytt badhus/navet och andra planerade projekt t.ex. gymnastikens hus bör det väl vara möjligt och lämpligt inför Hälsa 2020. Då kan Västerbotten stoltsera med att Umeå har beaktat Hälsa för alla även för medborgare med rörelsebegränsningar av varierande orsaker. Det skulle bespara sjukvården en massa pengar att verka för bättre Hälsa för DE MEDBORGARE SOM BEHÖVER DET MEST!!!

Jag skulle gärna komma till ert Forum och presentera vårt "projekt" och samverka kring våra frågor vid ert nästa möte om så önskas.

Med vänlig hälsning

Marianne Sandström, talesperson för projektet "Hälsa för alla, - även för personer med Neurologisk sjukdom?"