Del 7

I den här omgången gäller kapitlet om "Beslutsprocesserna i fokus" vilket innebär att läsa sidorna 105-135. Den 11 oktober arbetar ni med verktygssidorna 134-135.

Känner du igen din förening i kapitlets analyser? Verktygen till det här kapitlet hjälper er att utforma metoder till att utveckla ett mer demokratiskt ledarskap. Diskutera inom styrelsen och med andra inom föreningen:

  • Hur ser relationen ut mellan de olika nivåerna i föreningen? T ex mellan lokal och central nivå eller mellan anställda och ideella.
  • Hur ser representationen av olika grupper ut i föreningen och styrelsen? Har alla i praktiken samma möjlighet att göra sin röst hörd på lika villkor? T ex när det gäller kön, etnicitet och ålder.
  • Hur tillgänglig och "användarvänlig" är den formella demokratiska processen i föreningen? Vilket arbete görs för att underlätta delaktighet?

Gör så här:

  1. Diskutera frågorna inom styrelsen för att se vilka olika uppfattningar som ni har.
  2. Fråga runt bland de ideella utanför styrelsen hur de tänker kring demokrati, delaktighet och beslutsprocesser.
  3. Försök förstå vilka bakomliggande behov som eventuellt inte blir tillfredsställda och fundera över kreativa sätt att möta dessa behov.

Råd på vägen:

  • Var noga med att förklara hela kedjan från ett demokratiskt fattat beslut till beslutets verkställande. Om en länk i den här kedjan tappas bort på vägen uppfattas det lätt toppstyrning.
  • Var uppmärksamma på vilka som gör sin röst hörd på möten och titta efter mönster avseende kön, ålder eller andra skillnader som finns i gruppen.
  • Underlätta deltagande i formella beslutsprocesser genom att sänka tröskeln för de som inte är vana.
  • Arbeta aktivt för att involvera medlemmarna i beslutsprocesser på alla nivåer i föreningen.