Dagordning Årsmöte

Välkommen till Årsmötet

Dagordning till Årsmötet Neuro Karlskoga-Degerfors
Tid: 22 mars 2024 kl. 17:00-18.00
Plats: Föreningslokalen Skogsrundan 2A, Karlskoga

• Parentation
Årsmötesärenden:
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av 2 personer som jämte mötets ordförande justerar dagens protokoll
4. Val av 2 rösträknare vid mötet
5. Upprättande och justering av röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om huruvida mötet blivit i behörig ordning sammankallat
8. Verksamhetsberättelse för föregående år
9. Ekonomisk årsredovisning för föregående kalenderår
10.Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11.Behandling av eventuella motioner
12.Behandling av förslag till verksamhetsplan
13.Beslut om budget för det nya verksamhetsåret
14. Beslut om kostnadsersättning till styrelsen år 2024 med 2 100: - som delas
mellan ordförande, sekreterare och kassör. Förbrukningsmaterial ersätts
med kvitto
15. Beslut om kostnadsersättning till revisorer 500: -
16. Val:
a. Val av ordförande
b. Val av övriga ledamöter i styrelsen för två år.
c. Val av 1 suppleant för ett år
d. Val av revisor för ett år
e. Val av revisorssuppleant för ett år
f. Val av Tre ombud till ombudsmöte i regionförbund
g. Val av ombud till ombudsmöte Funktionsrätt Kga-Dfs
h. Val av valberedning för att förbereda valen till nästa årsmöte
17. Övriga ärenden
18. Mötet avslutas