Stadgar Neuro Kalmar

Stadgar för Neuro Kalmar antagna på årsmötet 26/3 2023.
Gäller från 1 januari 2024.

Stadgar för Förening Neuroförbundet Kalmar 

Antagna vid föreningens årsmöte den 2023-03-26

Beslutade på Neuroförbundets extra förbundskongress 17 september 2022. Gäller från och med 1 januari 2024.

§ 1 Föreningens namn och verksamhetsområde
Föreningens namn är Neuroförbundet (Neuro) Kalmar
Föreningens verksamhetsområde omfattar
Kalmar, Mörbylånga, Borgholm, Nybro, Emmaboda, Torsås och Mönsterås kommuner

§ 2 Ändamål
Föreningen är ansluten till och delaktig i en riksomfattande intresseorganisation och har som ändamål att i samverkan med Neuroförbundet, och i förekommande fall regionförbund, verka för att personer med neurologisk diagnos ska få sina behov och rättigheter tillgodosedda och ges förbättrade levnadsvillkor.
Neuroförbundet är en ideell sammanslutning och är religiöst och partipolitiskt obundet. Neuroförbundets verksamhet bygger på de värderingar som kännetecknar en demokratisk rättsstat, såsom de kommit till uttryck i svensk grundlag, FN's förklaring om de mänskliga rättigheterna samt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

§ 3 Stadgar
Föreningen ska arbeta efter stadgar beslutade av Neuroförbundets förbundskongress och ska vara antagna på föreningens årsmöte.

§ 4 Verksamhet
Föreningens verksamhet bör huvudsakligen inriktas på att verka för:
• samhällsförändringar till gagn för personer med neurologisk diagnos. Där så är lämpligt kan
detta ske i samverkan med andra organisationer,
• stöd och service till medlemsgrupper där samhällets resurser och utbud av service brister,
• erfarenhetsutbyte medlemmar emellan via träffar både fysiskt och digitalt.

§ 5 Organisation
Föreningen ska vara ansluten till Neuroförbundet och även, där så är möjligt, till regionförbund. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, där varje medlem har en röst.
Styrelsen är föreningens förvaltande och verkställande organ. Såväl årsmöte som styrelse kan utse arbetsgrupper.

§ 6 Medlemskap, medlemsavgift
Enskild individ som vill främja Neuroförbundets syften och erkänner dess stadgar kan ansöka om medlemskap. Neuroförbundet ansluter enskild individ till valt medlemskap och medlem har att erlägga medlemsavgift.
Medlemsavgift fastställs av Neuroförbundets förbundskongress.
Ett fastställt belopp utbetalas till förening för varje ansluten medlem.
Befrielse av medlemsavgift eller föreningsbidrag till den enskildes medlemsavgift är inte tillåten. Förening äger rätt att utse person, som gjort sig synnerligen förtjänt därav, till föreningens hedersmedlem. Föreningen erlägger dennes medlemsavgift så länge den är ansluten till föreningen. Förbundsstyrelsen avgör fråga om medlemskap och uteslutning.
Medlem som inte betalar medlemsavgift, förlorar sitt medlemskap enligt bestämmelser som förbundsstyrelsen fastställer.

§ 7 Årsmöte, kallelse, motioner
Föreningens ordinarie årsmöte hålls varje kalenderår och senast under mars månad och före eventuellt regionförbunds ombudsmöte.
Kallelse ska utsändas senast 14 dagar före mötet och bör om möjligt åtföljas av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning, revisionsberättelse, förslag till föredragningslista samt till årsmötet inlämnade motioner med styrelsens yttrande över dessa. Kallelse och handlingar ska skickas per post, e-post eller finnas på plats (fysisk eller digital) där medlemmarna kan ta del av kallelse och handlingar.
Motionsrätt till årsmötet tillkommer varje föreningsmedlem. Motion till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före föreningens årsmöte.
Extra årsmöte hålls
a. om styrelsen anser ärende vara av sådan vikt att det inte lämpligen kan uppskjutas till årsmötet,
b. om så av uppgiven anledning begärs av minst en tredjedel av antalet medlemmar,
c. om revisorerna på grund av sin granskning gjort framställning därom till styrelsen eller
dess ordförande.
I de båda sistnämnda fallen ska mötet hållas inom en månad efter det att framställningen gjorts.

§ 8 Årsmöte, ärenden
Vid föreningens ordinarie årsmöte ska minst följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för mötet.
2. Val av sekreterare för mötet.
3. Val av två personer att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll.
4. Val av två rösträknare vid mötet.
5. Upprättande och justering av röstlängd.
6. Godkännande av dagordning.
7. Beslut om huruvida mötet blivit i behörig ordning utlyst.
8. Verksamhetsberättelse för föregående kalenderår.
9. Ekonomisk årsredovisning för föregående kalenderår.
10. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Behandling av eventuella motioner.
12. Behandling av förslag till verksamhetsplan.
13. Beslut om budget för det nya verksamhetsåret.
14. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för det nya verksamhetsåret.
15. Val av:
a. ordförande, vanligen för ett år.
b. övriga ledamöter i styrelsen, vanligen för två år.
c. suppleanter i styrelsen, vanligen för ett år.
d. minst en revisor för ett år.
e. minst en revisorssuppleant för ett år.
f. I förekommande fall val av ombud till ombudsmöte i regionförbund.
g. ombud till Neuroförbundets förbundskongress.
h. valberedning för att förbereda valen till nästa årsmöte.
16. Övriga ärenden.

§ 9 Årsmöte, rösträtt och beslut
För utövande av rösträtt och fattande av beslut vid årsmöte gäller att:
• årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig.
• varje röstberättigad medlem äger en röst.
• styrelseledamot äger endast en röst men är inte röstberättigad vid beslut om ansvarsfrihet och vid val av revisorer.
• rösträtt inte får utövas med stöd av fullmakt.
• yrkande om bordläggning av viss fråga ska bifallas, om så begärs av minst en tredjedel av de
röstberättigade, dock inte i fråga om val och inte mer än en gång i samma ärende, då beslut ska
fattas med enkel majoritet.
• vid lika röstetal avgöres val genom lottning men i andra frågor blir mötets beslut enligt den
mening som biträdes av mötets ordförande.
• begärd omröstning (votering) ska ske öppet, utom vid val, där sluten omröstning ska äga rum
om någon röstberättigad så begär.
• vid sluten omröstning godkänns endast sådana röstsedlar som upptar namn på i propositionen
nämnda kandidater och till aktuella antalet platser.
• beslut om ändring av dessa stadgar fattas i den ordning som föreskrivs i § 16.
• förslag normalt kan avgöras vid årsmöte endast om det blivit framlagt av styrelsen eller
skriftligen inlämnat till styrelsen senast tre veckor före föreningens årsmöte och dessutom varit
upptagen på mötets föredragningslista.
• fråga som framlagts på annat sätt än som anges i närmast föregående att-sats, må upptagas till
behandling men får avgöras vid mötet endast om enhälligt beslut fattas därom.

§ 10 Valberedning
Den av årsmötet tillsatta valberedningen – som bör bestå av tre ledamöter, varav högst en får vara styrelseledamot och minst en bör ha neurologisk diagnos – har till uppgift:
• att om möjligt, senast tre veckor innan årsmötet, till styrelsen avge förslag till de val som jämlikt
§ 8 punkt 15 ska förrättas.

§ 11 RevisionFöreningens räkenskaper avslutas kalenderårsvis.
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsmötet minst en revisor och minst en revisorssuppleant. Mandattiden är ett år. Revisorerna äger rätt att när som helst under kalenderåret inventera kassor och övriga tillgångar samt att granska räkenskaper och övriga handlingar. Av revisor begärd upplysning om förvaltningen får ej vägras. Styrelsen ska senast den 15 februari till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning samt protokoll från under verksamhetsåret hållna föreningsmöten och styrelsesammanträden. Revisionsberättelsen, som ska tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet, ska senast den sista februari överlämnas till styrelsen.

§ 12 Föreningsmöten
Utöver årsmöte bör föreningen ordna regelbundna föreningsmöten.

§ 13 Styrelse, sammansättning med meraStyrelsen utgörs av vid årsmöte valda personer enligt a, b och c som vid tidpunkten för val måste ha betalt medlemsavgift och ha giltigt medlemskap. Styrelseledamot vars medlemskap upphör på grund av obetald medlemsavgift eller annat skäl ska omedelbart frånträda sitt uppdrag. Detta gäller även utebliven betalning enligt särskilt regelverk för autogiro.
a. Ordförande, vanligen för ett år.
b. det antal ledamöter som årsmötet bestämmer och som utses vanligen för två år, varvid
gäller att ungefär hälften av dessa bör utses varje år och att minst hälften av styrelsens
ledamöter bör ha neurologisk diagnos samt om så anses erforderligt,
c. det antal suppleanter, som vanligen utses för ett år, varvid gäller att minst hälften bör ha
neurologisk diagnos.
Styrelsen väljer inom sig de funktioner som man behöver, vanligtvis sekreterare och kassör.

§ 14 Styrelse, beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.
Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning men i andra frågor gäller den mening som biträdes av mötets ordförande. Röstning med fullmakt gäller ej.

§ 15 Styrelse, åligganden Styrelsen åligger att:
• vara föreningens förvaltande och verkställande organ.
• hålla minst tre sammanträden per verksamhetsår, vartill kallelse ska utfärdas minst sju dagar i
förväg.
• svara för att protokoll föres vid styrelsens sammanträden.
• följa de föreskrifter som antagits av Neuroförbundet vid dess förbundskongress.
• utse två personer, vilka tillsammans eller var för sig - enligt föreningens eller styrelsens beslut -
har rättighet att teckna föreningens firma.
• årligen, senast 30 dagar efter årsmötet, till Neuroförbundet insända uppgift om namn och
adress på samtliga ledamöter och suppleanter i föreningens styrelse.
• årligen, senast 30 dagar efter årsmötet, till Neuroförbundet insända kopia av
verksamhetsberättelse, jämte årsredovisning, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll.
• företräda föreningen och föra dess talan.

§ 16 Ändring av stadgar
Förslag om ändring i dessa stadgar kan väckas genom motion till Neuroförbundets förbundskongress.

§ 17 Föreningens upplösningFör upplösning av föreningen fordras att:
• beslut härom fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie, avhållna
med minst tre veckors mellanrum. Om årsmöte ej kan hållas fattas beslutet av Neuroförbundets
styrelse.
• för beslut om upplösning av föreningen fordras minst två tredjedelars majoritet av de röstande.
• kallelse även till möte som ej är ordinarie årsmöte ska ske minst 14 dagar i förväg.
• beslut fattas i samråd med Neuroförbundets styrelse hur befintliga tillgångar ska disponeras
varvid ändamål inom föreningens verksamhetsområde beaktas.
• i samråd med Neuroförbundets styrelse beslutas om arkivering av föreningens handlingar.