Synpunkter på På lika villkor!

- delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen. SOU 2017:43

Det finns en rad politiska beslut som pekar i samma riktning: för att ge alla förutsättningar att tillgodogöra sig sina mänskliga rättigheter måste hjälpmedelsförsörjningen fungera så att den enskilde har tillgång till ändamålsenliga hjälpmedel, tekniker och metoder.

På lika villkor! ger en bra bild av hjälpmedelssituationen idag och utredningen lägger flera förslag som Neuroförbundet bedömer, om de genomförs fullt ut, kan leda till förbättringar, men ytterligare insatser krävs.

Neuroförbundet beklagar att regeringsförklaringens ambitioner vad gäller nationellt regelverk och samlat huvudmannaskap inte tillgodoses fullt ut i utredningens förslag.

Neuroförbundet föreslår Nationella riktlinjer för hjälpmedel som ett instrument för att säkerställa en miniminivå samt gagna jämlikhet och förutsägbarhet.

Neuroförbundet föreslår "spetsanvändare" som får möjlighet att ta ett större ansvar för sin hjälpmedelssituation och på så sätt samtidigt bidra till att driva på innovation och utveckling av hjälpmedel.

Neuroförbundet efterlyser mera fokus på hjälpmedelsanvändare som är "mitt i livet".