Kvinna som gräver iträdgården.
Foto: Malin Hoelstad

Testamente

Vår verksamhet och vår forskningsfond är till stor del beroende av gåvor. En testamentesgåva till Neuro lever vidare länge och ger hopp för framtiden.

Hur används gåvan

Du kan själv ange i testamentet hur gåvan ska användas. Finns det inget särskilt ändamål angivet använder vi gåvor där de bäst behövs i verksamheten. Våra standardkategorier för gåvor är:

  • Neurologisk forskning i allmänhet. Gåvan går till vår forskningsfond där forskningsprojekt inom alla diagnoser kan söka
  • Neurologisk forskning inom en speciell diagnos. Bara forskningsprojekt inom den diagnosen kan få del av gåvan.
  • Rehabilitering och rekreation. Gåvan går till vår fond för rehabilitering och rekreation där föreningar kan söka bidrag för aktiviteteter
  • Neuros verksamhet. Gåvan används där den som bäst behövs i vår verksamhet.

Forskning

Neuro har en egen forskningsfond (Neurofonden) som varje år delar ut bidrag till forskning kring neurologiska sjukdomar. Fondstyrelsen beslutar om utdelning av anslag på förslag av Neuroförbundets rådgivande kommitté för forskning och utveckling. Kommittén består av forskare, läkare och andra yrkesgrupper inom fondens område.

Hur skriver jag testamente

För att ett testamente ska vara giltigt och tydligt krävs att:

  • Namn och personnummer anges på dem som ska ärva dig och korrekt namn och organisationsnummer på organisationer. Till exempel: Neuroförbundet (802002-3605)
  • Testamentet ska vara undertecknat med namnteckning, namnförtydligande, ort och datum.
  • Testamentet ska bevittnas av två personer i varandras närvaro. Personerna måste vara minst 15 år och får inte vara nära släkt eller arvtagare till dig.
    Om du vill kan du använda den mall som följer med i det här brevet. Vi rekommenderar att du tar hjälp av en begravningsbyrå, jurist eller bank för att försäkra dig om att allt blir korrekt.

Testamentesmall

Du kan utgå från vår mall när du skriver ditt testamente.

Vad kan man testamentera

Man kan testamentera värdepapper, fastigheter, kontanter eller lös egendom. Neuro är en ideell organisation och därför är vi befriade från skatt på kapitalvinst så hela värdet av en fastighet, fond eller aktiepost kommer oss till godo.

Innehållsansvarig: Jenny Höglund