En rapport om patientlagen

Neuroförbundet vill vara en konstruktiv kraft i arbetet med att få till stånd en väl fungerande patientlag som sätter patienten i centrum, snarare än långt utanför. Därför sträcker vi ut handen till andra aktörer som vill samma sak.

"I stället för att vården kommer till patienten tvingas patienten fortfarande i många fall jaga sin egen vård."

Sammanfattning av rapporten

Patientlagen trädde i kraft 1 januari 2015 och har funnits på plats i snart två år. Många aktörer eftersträvade ett ökat patientinflytande och lagen röstades igenom med en stor majoritet i riksdagen.

- Men har patientens ställning stärkts i praktiken?

Den här rapporten visar att så inte är fallet. Genom hela vårdkedjan finns det fortfarande betydande brister. Patientens ställning har inte stärkts på det sättet som lagen föreskriver. Utmaningarna är betydande och inte minst kunskapen om patientlagen är mycket låg, både hos patienter och personer som är verksamma inom hälso- och sjukvården.

Det finns emellertid möjligheter att förbättra situationen för landets patienter. Det finns ett brett stöd för den anda som patientlagen ger uttryck för och bristerna i efterlevnaden av och kunskap om patientlagen uppmärksammas allt mer.

Neuroförbundet vill vara en konstruktiv kraft i arbetet med att få tillstånd en väl fungerande patientlag som sätter patienten i centrum, snarare än långt utanför. Därför sträcker vi ut handen till andra aktörer som vill samma sak. Tillsammans kan vi åstadkomma förändring.