Protokoll 210407

Närvarande: Peder Westerberg, Anders Jonsson, Mari Johansson, Nina Strandgren, Karin Nils-son, Marianne Sandström, Stellan Berglund, SaraMarie Eriksson, Gunilla Janzén.
Adjungerad: punkt 4 PerJan Tjärnberg Neuroförbundet

1. Mötet öppnas
Ordförande Peder Westerberg öppnade mötet

2. Val av justeringsperson 
Beslut: Karin Nilsson

3. Fastställande av föredragningslista
Beslut: Godkändes med tillägg under punkt 11 Övriga frågor: Marianne Sandström utkast skrivelse till Länsstyrelsen Västerbotten

4. NEURO-AC´s framtid
Tyvärr är inte NorsjöMalås lokalförening representerad här idag. Vid årsskiftet har den lokalföreningen 12 medlemmar och den av våra lokalföreningar som har det svåraste läget.
PJ Tjärnberg informerade om läget i landet:
- NEURO-förbundet organiserar idag 76 lokalföreningar/diagnos-intresseföreningar, 17 länsförbund. För att bilda länsförbund krävs minst 2 lokalföreningar. Jämtland, Gotland, Kronoberg och Blekinge har en förening vardera som täcker hela länet. Västernorrland, Dalarna och Västmanland har idag endast 2 lokalföreningar. Hur kan vi ta oss an den utmaning, som minskat antal föreningar innebär. Vid årets kongress kommer organisationsfrågor säkert att lyftas som viktigt område att se över maa att så många har det kämpigt att t ex bara få ihop en fungerande styrelse.
- Medlemsantalet totalt är stabilt
- Coronapandemin har inte underlättat föreningarnas situation
Reflektioner från styrelseledamöter:
- Medlemsrekrytering svårt. Medlemmar blir äldre o äldre. Få kan tänka sig ett styrelseuppdrag. Flera i styrelserna varit med länge. Ålder och krämpor sätter ner ork för engagemang . 
- PJ förmedlar att några föreningar har valt att dela upp ansvar för ordförandeskap inom styrelsen. 
- Möjlighet att små lokalföreningar som Södra Lappland och Norsjö-Malå kan gå in i Umebygden alternativt Skellefteå? En möjlighet, men för tidigt ge upp!
- I första hand få ut information till medlemmar om det allvarliga läget. 
- Viktigt få till årsmöte. Enligt stadgarna krävs det att en medlem utöver styrelsemedlemmarna deltar vid årsmöte för att det skall godkännas. 
Det är medlemmar och årsmöte som beslutar om lokalförenings framtid.
- Resursperson som hjälp i styrelsearbete?
- Saknar regionombud som fanns tidigare. Försök i Skåne rapporteras vid årets kongress. Förhoppning om möjlighet till stöd i framtiden.
- Viktigt att en stödperson har sin förankring i organisation 
- Förhoppning att restriktioner kan lättas efter sommaren och då ge möjlighet till fysiska medlemsmöten för bredare diskussion om vad medlemmarna vill kring framtid och organisation. 
Beslut: 
- Mari Johansson kontaktar PJ Tjärnberg fredag 9/4 för att få hjälp att formulera ett brev till medlemmarna.
- Årsmöte genomföras
- Utvärdera medlemssvar
- Fysiska medlemsmöten hösten 2021 om restriktionerna lättas
- Planera framtid och organisation hösten 2021 efter kongressen

5. Godkännande föregående styrelseprotokoll 210323
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna

6. Ekonomisk uppföljning t o m 210331         
Bilaga 1
Regionbidrag för 2021 blev 41.456 kr . 
Beslut: Redovisningen godkändes och lades till handlingarna

7. Synpunkter Verksamhetsberättelse 2020
Bilaga 2
Beslut: Underlaget fastställs vid styrelsemöte 210418  

8. Synpunkter Verksamhetsplan 2021
Bilaga 3
Beslut: Underlaget fastställs vid styrelsemöte 210418.

9. Folkhälsoarbeten 
Bilaga 4
Anders informerar att han blivit kontaktad av en politiker i Region Västerbotten och senare blivit intervjuad, som företrädare för NEURO Umebygdens medlemmar. Intervjun handlade om vad lokalföreningen tänker kring jämlik vård. Det känns positivt att deras politiker vill ha direktkontakt med oss. Han vill gärna intervjua fler medlemmar. Kontakta Anders J om någon av er i styrelsen eller någon i era lokalföreningar kan tänka sig bli intervjuad, så förmedlar Anders kontakten. Umebygden gjort? Hur finansiera? Sponsorspengar? Skånes erfarenhet?

10. Nästa möte
Styrelsemöte söndag 210418 kl 12:00 med fastställande av förslag till Verksamhetsberättelse 2020, Verksamhetsplan 2021 och Budget 2021 sker direkt innan årsmötet genomförs kl 13:00.

11. Övriga frågor
Skrivelse till Länsstyrelsens projektledare God och Jämlik Hälsa    :
Bilaga 5                                               
Beslut: Styrelsen ställer sig bakom den skrivelse, som Marianne Sandström tagit fram, för att sprida information om vårt arbete i projektet ”Hälsa för alla……”
Styrelsen anser att det är rätt i tid att nu sprida kunskap om vårt opinionsarbete.

Peder Westerberg
Ordförande

Gunilla Janzén
Sekreterare

Karin Nilsson
Justeringsperson