Protokoll 210323

Närvarande: Peder Westerberg, Anders Jonsson, Mari Johansson, Nina Strandgren, Karin Nilsson, Marianne Sandström, Gunilla Janzén

1. Mötet öppnas
Ordförande Peder Westerberg öppnade mötet

2. Val av justeringsperson 
Beslut: Karin Nilsson

3. Fastställande av föredragningslista
Beslut: Godkändes med tillägg under punkt 11 Övriga frågor

4. Godkännande föregående styrelseprotokoll 210223
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna

5. Ekonomisk uppföljning t o m 210228                             
Regionbidrag har ännu inte utbetalts från Region Västerbotten. Enligt Funktionsrätt har det meddelats att medel kommer att överföras till föreningarna under senare delen av mars månad:
Beslut: Redovisningen godkändes och lades till handlingarna

6. Verksamhetsberättelse 2020     
Utskickat underlag diskuterades.
Beslut: Underlaget fastställs vid styrelsemöte 210418  

7. Verksamhetsplan 2021                                                     
Utskickat underlag diskuterades. 
Beslut: 
- Komplettera planen med en aktivitet under rubriken Kurs/temadag. Minikongress  genomförs digitalt 210821 som förberedelse till förbundets digitala kongress i september.
- Komplettera aktiviteter under rubriken Projekt/Opinionsarbete med andra ord processen God och Nära Vård. Öka kunskapen i föreningarna. Representation i samverkans-forum, arbetsgrupper etc. 
- Komplettera under rubriken Stöd till lokalföreningarna utifrån det som framkommer vid planerat extra digitalt styrelsemöte 210406 alternativt 210407. Till mötet inbjuds PJ Tjärnberg från förbundet.
Underlaget fastställs vid styrelsemöte 210418.

8. Hur kan vi som länsförbund stötta våra lokalföreningar och deras medlemmar?   
se nedan punkt 9.

9. Diskussion om framtiden. Vad önskar vi? Vad drömmer vi om?  
Beslut: Genomföra ett extra digitalt styrelsemöte 210406/210407 med fokus på punkt 8-9 då det är viktigt att alla lokalföreningar finns representerade samt inbjuda PJ Tjärnberg att närvara. Mari J kontaktar PJ. Gunilla J kontaktar Skellefteå.
Följande lyftes och belystes under mötet:
- Medlemsantalet minskar och mest i våra små lokalföreningar. Svårt rekrytera nya medlemmar och ännu svårare att få ihop en styrelse. Många går inte med p.g.a. att man är orolig för att ta på sig ett styrelseuppdrag. 
- Fördelning av arbetsbörda  i styrelse. Några få drar ett tungt lass 
- Långa avstånd försvårar fysiska möten. Pandemin  dock visat att det digitala forumet kan ersätta och till o med bli mer tillgängligt för medlemmar vad gäller styrelsemöten, konferenser, föreläsningar, utbildningsaktiviteter etc. Många saknar dock internetvana och utrustning. Vad kan vi från länsförbundet göra för att underlätta och coacha?
- Organisationen av NEURO i Västerbotten? Slå samman till större föreningar? lokalt arbeta mera genom arbetsgrupper, sköta medlemsvård-/stöd och lokala akti-viteter?
- Köpa in tjänst som Umebygden gjort? Hur finansiera? Sponsorspengar? Skånes erfarenhet?

10. Nästa möte
- Extra styrelsemöte 210406 alternativt 210407 kl 18:30 digitalt.
- Styrelsemöte med fastställande av förslag till Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan och budget sker direkt innan årsmötet 210418 genomförs.

11. Övriga frågor
- Neuropromenaden 2021
Lokalföreningar planerar.

- Stiftarmöte Valjeviken
Beslut: Styrelsen beslutar avstå deltagande. Gunilla J ges i uppdrag att tacka för inbjudan.

- Minikongress i NEURO-Västerbotten
Beslut: Genomföra en digital minikongress 210821 kl 10:00-14:00 med lokalföreningarnas representanter till förbundets kongress i september och styrelsen.

- Marianne S påbörjat en skrivelse till Länsstyrelsen maa vårt projekt ”Hälsa för alla…” Underlaget kommer att skickas ut till styrelsen för kännedom och synpunkter innan den postas.

- Peder W har haft kontakt med vår samarbetspartner Bedros i projektet ” Hälsa för alla”.… De kommer att träffas inom kort. Det pausade samarbetet i samband med pandemin kan komma att återupptas då intresset kvarstår hos vår samarbetspartner.

Peder Westerberg
Ordförande

Gunilla Janzén
Sekreterare

Karin Nilsson
Justeringsperson