Protokoll 210223

Närvarande: Peder Westerberg (första 20 min), Anders Jonsson, Mari Johansson, Karin Nilsson, Marianne Sandström, Stellan Berglund, SaraMari Eriksson,Nina Strandgren, Gunilla Janzén

1. Val av ordförande
Viceordförande Anders Jonsson öppnade mötet

2. Val av justeringsperson
Beslut:
Karin Nilsson

3. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes. 

4. Godkännande av föregående protokoll
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna
Protokollen presenteras på vår hemsida när handlingarna godkänts vid påföljande styrelsemöte.

5.Ekonomisk uppföljning t o m 210131
Beslut: Uppföljning vid nästa möte då rapport tom 210131 inte föreligger vid dagens möte

6. Uppföljning och fortsatt planering av verksamhetsåret 2021
- Projekt ”Hälsa för alla….” 
Marianne S o Gunilla J rapporterar glädjande om snabbt svar på vår skrivelse om NR Sävars framtid från alla politiska regionråd utom KD och SD se sammanställning av allas svar Bilaga 1.
Hälso -och sjukvårdsdirektör Brita Winsa har 210203 initierat en översyn av den neurologiska rehabiliteringsverksamheten inom NUS och givit NHHC´s verksam- hetschef Hans Lindsten i uppdrag att driva den processen och senast 1 maj 2021
lämna förslag på organisation, lokalisation och uppdragsbeskrivning som säkrar en fortsatt god neurorehabverksamhet inom länet.
se Powerpoint  Neuro Rehabilitation Bilaga 2.
Marianne S och Gunilla J tillsammans med fler förtroendevalda vid Funktionsrätt kallades till ett Brukarråd 210209 där en första information utifrån PP Bilaga 2 ovan gavs av V chef Hans Lindsten. Marianne S o Gunilla J presenterade ett utkast till återkoppling och synpunkter på den information som gavs se utkast Bilaga 3
Beslut: Styrelsen beslutar att kalla till ett extra digitalt styrelsemöte 210227 för att ge alla styrelseledamöter möjlighet att ta del av och kunna ge synpunkter och
förslag till kompletteringar/ändringar till innehållet i utkastet Bilaga 3.
Förslag kan löpande löpande mejlas till Gunilla J fram till 27/2 som sammanställer dessa inför mötet

- Samverkansprojekt Hjärnkraft och Neuro AC
Marianne S, Anders J, Gunilla J rapporterade kort från ett informellt digitalt möte angående Umeå Kommuns anhörigstöd. Det är mkt som pågår nu och närmaste tiden som kommer påverka alla medlemmar och deras anhöriga i Neuro, Hjärnkraft och flera intresseorganisationer i Funktionsrätt inom kommun, primärvård och region. Hjärnkoll och Parasport har visat intresse att gå med i ett förlängt Samverkansprojekt 2021: Överens om vikten att avgränsa uppdragen mellan arbetsgrupperna i Samverkansprojektet.

- Info från Riksförbundet och Funktionsrätt
Peder rapporterar att det inte hänt så mkt sedan förra styrelsemötet. Inom FR har policy än en gång lyfts då medverkande i en föreningsaktivitet engagerat en person som inte passar in i FR ´s grundläggande värderingar Förbundsordförande inbjuder till digitala möten med ordförande. Sker vanligtvis torsdagar då Peder  W har svårt att delta. Vid kommande möte torsdag denna veckan det tar Anders J istället för Peder W.

8. Inbjudan Samverkansmöte FR Västerbotten 210303
Digitalt möte med tema ”Styrkraft i Funktionshinderpolitiken” samt tid för diskussion ”Kraft och stöd i förtroendeuppdrag” för att orka och vilja bidra till förändring. Viktigt möte med tanke på att samverkan blir allt viktigare inför de förändringar som ligger framför oss de närmaste åren. Anmälan kan göras direkt till FR. Hittills är Peder W, Gunilla J, Marianne S, Mari J och Anders J anmälda.

9. Information från lokalföreningarna
Skellefteå: Etablerat referensgrupp med Hälso-och sjukvården. Samverkar med Hjärnkraft och Strokeförbundet  om strokevården i Skellefteå. Digitalt årsmöte 23/3-21.
Umebygden: Digitala möten, digitalt julfika med digital sång. Planerar digital bokcirkel och inbjuder medlemmar från andra delar i landet.
Södra Lappland: Endast digitala möten i lokalföreningen. Samarbete med ABF    angående en digital studiecirkel om Neurorehab Sävars framtid.

10. Inbjudan från Region Västerbotten till digital temadag om Anhörigskap 25 februari
Mari J (Neuro) och Gun I (Hjärnkraft) i vårt Samverkansprojekt varit med i framtagandet och genomförandet av temadagen.

11. Inbjudan från förbundet till rapport från Projektet med föreningsutvecklare i Södra Sverige.
Vid kongressen 2017  beslutade man att se över att införa regionala föreningsutvecklare. Nu har ett försöksprojekt pågått i södra Sverige. I ett digitalt möte fick övriga  föreningar/förbund i Sverige ta del i vad som hittills har hänt i projektet och vad som är planeras framöver. Karin N deltog.

12. Årsmöte 2021
Beslut: Digitalt årsmöte söndag 18:e april kl. 13:00. Namn och adresser till ombud som väljs vid lokalföreningarnas årsmöte meddelas sekreteraren Gunilla J så snart det är möjligt.

13. Nästa möte
Beslut: Digitalt möte lördag 27/2 18/2  kl. 14:00 

Anders Jonsson
Ordförande

Gunilla Janzén
Sekreterare

Karin Nilsson
Justeringsperson