Protokoll 210114

Närvarande: Peder Westerberg, Anders Jonsson, Mari Johansson, Karin Nilsson, Marianne Sandström, Stellan Berglund, SaraMari Eriksson,Gunilla Janzén,

1. Val av ordförande
Ordförande Peder Westerberg öppnade mötet

2. Val av justeringsperson
Beslut: Anders Jonsson

3. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.

4. Godkännande av föregående protokoll
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna
Protokollen presenteras på vår hemsida när handlingarna godkänts vid påföljande styrelsemöte

5.Ekonomisk uppföljning t o m 201231
Styrelsen konstaterar att kostnader för möten och resor minskat avsevärt på grund av pandemin då fysiska möten ersatts med digitala möten. Regionbidraget/fd landstingsbidraget sjunkit över tid maa att fler intresseorganisationer delar på bidraget samt att medlemsantalet sjunkit.
Beslut: Preliminär uppföljning godkändes och lades till handlingarna

6. Uppföljning och fortsatt planering av verksamhetsåret 2020/21
- Projekt ”Hälsa för alla….”
Genomgång och förslag till justeringar av utkast till skrivelse Region Västerbottens politiska gruppledare. Se bilagan Stellan B varit i kontakt med Norran som tänker göra ett reportage. Möjliga personer att intervjua har tagits. Styrelsen rekommenderar Skellefteå lokalförening att inbjuda Norran till ett Styrelsemöte.
Beslut: Styrelsen uppdrar till Marianne S och Gunilla J att redigera skrivelsen.
Peder W tar fram adresser till gruppledarna. Skrivelsen skickas måndag 18/1 som mail med läskvitto. Begär återkoppling senast 210215. Påminnelse skickas om ej återkoppling ej skett.

- Samverkansprojekt Hjärnkraft och Neuro AC
Marianne S och gav en nulägesrapport. Marianne S har nyligen deltagit ett möte med Egenvårdsgruppen i Funktionsrätt maa svar från Umeå Kommuns MAR på den rapport gruppen sammanställt ang Egenvård.
Styrelsen konstaterar att de svar som ges: att man tackar för synpunkter är inte ett acceptabelt svar. Styrelsen konstaterar att om inte grundläggande ADL fungerar så blir det tydligt att inte Egenvård heller gör det. Överrapportering fungerar inte och kommun har för lite resurser. Funktionsrätt kallad till ett möte med Funktions rätt maa ”God Nära och Effektiv vård”. Martin har i samarbete med Anhöriggruppen (Mari J ingår gruppen, Marianne S adjungerad) sammanställt ett svar till regionen om Funktionsrätts syn på målsättning och syfte med samverkan.

- Utbildning digitala möten.
Teams och Zoom är de konton som används. Peder undersöker om/hur kostnad för Teams belastar lokalföreningar och länsförbund. Tas upp vid nästa möte.

Framtidskonferens
Styrelsen föreslår en digital minikongress för länet innan förbundets kongress i september. Ärendet tas upp vid nästa möte.

7. Nuläge Neurorehab Sävar
Ledningen vid verksamheten har fått besked om att man kommer att kunna vara kvar i Geriatrikens lokaler under hela 2021

8. Information från Riksförbundet och Funktionsrätt
Riksförbundet: Endast digitala möten under pandemin. Max Ney slutat som kommunikationschef och Roger Lindahl koordinator forskning och rehabilitering går i pension innan hösten.

9. Information från lokalföreningarna
Skellefteå: Etablerat referensgrupp med Hälso- och sjukvården. Samverkar med Hjärnkraft och Strokeförbundet om strokevården i Skellefteå. Digitalt årsmöte 23/3-21.
Umebygden: Digitala möten, digitalt julfika med digital sång. Planerar digital bok- cirkel och inbjuder medlemmar från andra delar i landet.
Södra Lappland: Endast digitala möten i lokalföreningen. Samarbete med ABF angående en digital studiecirkel om Neurorehab Sävars framtid

10. Årsmöte 2021
Beslut: Digitalt årsmöte söndag 18:e april kl 13:00

11. Nästa möte
Beslut: Digitalt möte torsdag 18/2 kl 18:30

Peder Westerberg
Ordförande

Gunilla Janzén
Sekreterare

Anders Jonsson
Justeringsperson