Protokoll 200929

Närvarande: Peder Westerberg, Anders Jonsson, Mari Johansson, Karin Nilsson, Marianne Sandström, Stellan Berglund, SaraMari Eriksson, Gunilla Janzén

1. Val av ordförande
Ordförande  Peder Westerberg öppnade mötet

2. Val av justeringsperson
Beslut: Anders Jonsson

3. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.

4. Godkännande av föregående protokoll
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna
Protokollen presenteras på vår hemsida när handlingarna godkänts vid påföljande styrelsemöte

5. Ekonomisk uppföljning t o m 200630
Beslut: Uppföljningen godkändes och lades till handlingarna

6. Uppföljning och fortsatt planering av verksamhetsåret 2020
- Projekt ”Hälsa för alla….”
Marianne Sandström rapporterar att hon haft kontakt med projektledaren Hans Blomqvist och Peder Westerberg haft telefonkontakt med Bedros. Coronapandemin hindrat process i projektet men Bedros bedyrar att de inte på något sätt dragit sig ur projektet/samarbetet.
Beslut: Styrelsen beslutar att avvakta men vill lyfta att ansökan till Allmänna Arvsfonden borde kunna göras ändå så att tid sparas.

- Samverkansprojekt Hjärnkraft och Neuro AC
Marianne Sandström och gav en nulägesrapport. Marianne just erhållit Anna Nergårds utredning/slutbetänkande om ”God och nära vård” och fördjupar sig i den och återkommer med en sammanställning till nästa styrelsemöte. En delrapport från Socialstyrelsen ” Uppföljning av omställning till en mer nära vård” finns nu tillgänglig. I den beskrivs för Västerbottens del att ett inriktningsdokument för regionen ”God, effektiv och nära vård i Västerbotten, Målbild och strategi 2019-2030 ” tagits fram. Beslutad av regionstyrelsen  2019. Arbete med framtagande av gemensam målbild pågår. Vi i styrelsen noterar att civilsamhällets organisationer ännu inte finns med i det arbete
Beslut: Viktigt att vi som organisation finns med, syns och hörs i arbetet med framtagandet/utvecklandet  av den God och nära vården. Marianne Sandström ges i uppdrag att kontakta Funktionsrätt om Neuros önskan om stöd och vikten av FR´s aktiva roll i påverkansarbete. Marianne S ges vidare i uppdrag att kontakta VK´s journalist Peter Bergner och inbjuda honom till ett AU-möte kring rehabfrågor. Stimulera till insändare i länets tidningar. Styrelsen beslutar vidare att inbjuda Marlene Lindberg och SaraMari Eriksson till detta AU-möte.

- Utbildning digitala möten.
Mari Johansson meddelar att PJ Tjärnberg lovat en satsning på utbildning under hösten. Inbjudan kommer snart.

7. Förbundets digitala Utvecklingskonferens under oktober
Diskussionsunderlag utskickade. Stellan Berglund vidarebef till övriga i styrelsen
Beslut: Styrelsen skickar med deltagare från länet att lyfta behovet/nödvändigheten av att Neuro på riksnivå stöttar och ger riktlinjer ut till landets lokalföreningar och                        länsförbund om hur agera för att stoppa den nedmontering av neurorehabiliteringen som pågår i hela landet.

8. Neurorehab Sävars framtid
Gunilla Janzén rapporterar att Neurorehab Sävars verksamhet har bättre förutsättningar  kunna bedriva rehab i dessa lokaler. Antalet platser dock begränsade förhållande till Sävar och även insatserna begränsas av lokaler och miljö. Vad man vet idag så har bara besked kunnat ges om att lokalerna kan nyttjas t o m 201231. NeuroAC fortfarande inte inbjudits till någon form av information /samverkan trots 3 påminnelser.
Se f ö punkt 6 i detta protokoll

9. Information från Riksförbundet och Funktionsrätt
Riksförbundet: Endast digitala möten under pandemin. Fokus ligger just nu  på utvecklingskonferenserna.                   
Funktionsrätts styrelse: Funktionsrätt agerat maa att man i RUS= Regionala Utvecklings Strategin inte lyft av civilsamhällets del/roll.

10. Information från lokalföreningarna
Skellefteå: Se bilaga höstprogram 2020
Umebygden:   
Södra Lappland:

11. Nästa möte
Beslut: Digitalt möte tisdag  3/11  kl 18:30

Peder Westerberg
Ordförande

Gunilla Janzén
Sekreterare

Anders Jonsson
Justeringsperson