Protokoll 200827

Närvarande: Peder Westerberg, Anders Jonsson, Mari Johansson mobil, Karin Nilsson, Marianne Sandström, Stellan Berglund, Nina Strandgren , SaraMari Eriksson,Gunilla Janzén,

1. Val av ordförande
Ordförande  Peder Westerberg öppnade mötet

2. Val av justeringsperson
Beslut: Anders Jonsson

3. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.

4. Godkännande av föregående protokoll
Beslut: Godkändes efter justering av tidpunkt för nästa möte och lades  därefter till handlingarna.
Protokollen presenteras på vår hemsida när handlingarna godkänts vid påföljande styrelsemöte

5. Ekonomisk uppföljning t o m 200630
Beslut: Uppföljningen godkändes och lades till handlingarna
Tidigare beslut om arvode till Marianne Sandström har ännu inte kunnat utbetalas. Länsförbundet måste ansöka om registrering som arbetsgivare hos Skatteverket. För detta krävs ett organisationsnummer. Föreningen har idag ett fiktivt nummer
Beslut: Styrelsen Gunilla Janzén ges i uppdrag att ansöka om ett sådant. När organisationsnummer erhållits kan länsförbundet ge fullmakt till Funktionsrätts utvalda medarbetare  att deklarera arbetsgivaravgift för arvode och betala ut arvode via sitt lönesystem.

6. Uppföljning och fortsatt planering av verksamhetsåret 2020
- Projekt ”Hälsa för alla….”
Maa av Coronapandemin har allt stått och står stilla.
Beslut: Länsförbundets styrelse avvaktar utvecklingen och ger Marianne Sandström i uppdrag att innan nästa styrelsemöte kontakta projektledaren Hans Blomqvist.

- Samverkansprojekt Hjärnkraft och Neuro AC
Marianne Sandström och Gunilla Janzén gav en nulägesrapport. Ledningsgruppen har sammanställt en delrapport om hur samverkansprojektet fortskridit. Rapporten kommer att vidarebefordras till styrelsens ledamöter. Funktionsrätts arbetsgrupp som kartlagt hur egenvård hanteras har sammanställt en rapport, som också kom mer att vidarebefordras till styrelsen. Rapporten visar på klara organisatoriska strukturella problem. Sofi Tengman Region Västerbotten har sammanställt en PP-presentation om egenvårdsbegreppet. Styrelsen kommer även få den vidarebefordrad.
Inom ramen för samverkansprojektet kommer ett digitalt Forummöte att anordnas i slutet av november. Politiker och tjänstemän kommer att inbjudas och fokus kom mer att vara på Anna Nergårds utredning/slutbetänkande om ”God och nära vård”. Implementeringen av God o nära vård i organisationerna under de närmaste åren kommer att påverka våra medlemmars behov och utformningen av vård, rehabilitering, egenvård, anhörigas behov och våra organisationers möjlighet till delaktighet i förändringar och utveckling.

- Idé från Umebygden: Lokalföreningen inbjöd under försommaren medlemmar att ta fram små filmsnuttar att användas för marknadsföring och påverkan i te x till YouTubeklipp där medlemmar framför sin synpunkter på försämrad träning och rehab. Sommaren har kommit emellan. Lokalföreningen har för avsikt att ta tag i detta nu i höst.
Karin Nilsson föreslår deltagande i Neuro Skånes  digitala Zumba i sittande. Marianne Sandström föreslog att morgonsträckningsprogram på YouTube från NR Sävar kunde vara en idé

- Utbildning digitala möten. Föreningsdatorerna är nu levererade.
Beslut: Styrelsen gav Mari Johansson i uppdrag att kontakta PJ Tjernberg vid förbundet ang om någon utbildningsaktivitet eller annat stöd är på gång från deras sida.       
                      
- Framtidskonferens
Beslut: Planera en konferens till januari 2021. Beroende på hur pandemisituationen utvecklas kan den bli i digital form.
Förslag till innehåll:
- ”God och nära vård”
- Medlemsvård, medlemsperspektiv
- Vad kommer fram vid förbundets Utvecklingskonferens i oktober.
- Digitala möjligheter: digital hälsa, kunskapsspridning, i föreningslivet förberedelse till förbundskongressen 2021 med mini kongress för länet  där ombuden kan koppla upp sig

7. Neurorehab Sävars framtid
Gunilla Janzén rapporterar att Neurorehab Sävars verksamhet nu flyttat till Geriatrik huset NUS. Bättre förutsättningar kunna bedriva rehab i dessa lokaler och fler personer kan tas emot för inneliggande rehab. Inga andra beslut tagna. Besked om NR Sävars framtid kan komma  slutet av året. NeuroAC fortfarande inte inbjudits till någon form av information /samverkan trots 3 påminnelser.
Mari Johanssons haft ny kontakt med VK men inget publicerats ännu.           

9. Information från Riksförbundet och Funktionsrätt
Riksförbundet: Endast digitala möten under pandemin. Nästa styrelsemöte v 36.
Frågeställningar som i fokus just nu. Inför kongressen 2021. Kongress var 3:e eller vart 4.e år? Hur skall finansieringen hanteras framåt?
Funktionsrätts styrelse: Från styrelsemöte 26/8. Lite verksamhet p.g.a. Corona.
Ekonomin är god.

10. Information från lokalföreningarna
Skellefteå: Se bilaga vår-och höstprogram 2020

Umebygden: I juni hade Umebygden årsmöte och då valde man Anders Jonsson som ordförande. Under sommarn har vi haft tre picknick i olika parker. Vi har    anordnat Neuropromenaden vid två tillfällen den 23 och 30 augusti.
Vi har och försökt träffats via Zoom och då diskuterat rehab frågor. Sedan februari har vi anställt Hanna Sinaie Johansson några timmar i veckan för att hjälpa oss med administrativa göromål.

Södra Lappland: Grillkväll i Lyxbäcken fram till corona nedstängning
- Digitala möten varje månad
- Digital studiecirkel , hur utvecklar vi föreningen (ABF)
- Månadens lunch fram till mars, sedan nerlagt pga Corona
- Eftersom de flesta sitter i "karantän" så har ordförande åkt runt och träffat och fikat ute på altan eller i trädgården med de eller den, bara för att de ska få surra och träffa nån levande själ
Lokalföreningen jobbar just nu med frågor angående bostadsanpassning, handikapptillstånd och färdtjänst.

11. Övrig Information
Anders Jonsson och Gunilla Janzén informerade om att ALS-fonden fått ett förhandsbesked om en donation från ett dödsbo motsvarande 500 000 kr

12. Nästa möte
Beslut: Digitalt möte tisdag 29/9  kl 18:30 alternativ tid 30/9 kl 18:30

Peder Westerberg
Ordförande

Gunilla Janzén
Sekreterare

Anders Jonsson 
Justeringsperson