Protokoll 200518

Närvarande: Peder Westerberg, Anders Jonsson, Mari Johansson, Karin Nilsson, Marianne Sandström, Stellan Berglund, Nina Strandgren , SaraMari Eriksson, Bengt Sjögren, Gunilla Janzén

1. Val av ordförande
Ordförande  Peder Westerberg öppnade mötet

2. Val av justeringsperson
Beslut: Karin Nilsson

3. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.

4. Godkännande av föregående protokoll
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna
Protokollen presenteras på vår hemsida när handlingarna godkänts vid påföljande styrelsemöte

5. Ekonomisk uppföljning t o m 200430 och beslut om arvode
Beslut:
Uppföljningen godkändes och lades till handlingarna
Styrelsen beslöt att ersätta Marianne Sandström med ett föreläsningsarvode på 1000 kr vid temadag ”God och jämlik hälsa för alla” i Lycksele 200218

6.Planering av verksamhetsplan 2020
- Projekt ”Hälsa för alla….” Maa av Corona pandemin har vår samarbetspartner  inte kunnat hålla den tidsplan som planerades vi vårt senaste gemensamma möte
Beslut: Marianne Sandström ges i uppdrag att kontakta projektledaren Hans    Blomqvist för besked.

- Samverkansprojekt Hjärnkraft Neuro AC
Beslut: Styrelsen ger Marianne S, Mari Johansson o Gunilla Janzén i uppdrag att  kalla till ett nytt digitalt möte angående gränsdragningar mellan Neuro-AC och Hjärnkrafts ansvarsområden.

- idé från Umebygden: Arbetar för att ta fram små filmsnuttar att användas för  marknadsföring och påverkan i te x till youtubeklipp där medlemmar framför sin synpunkter på försämrad träning och rehab. Styrelsen ser denna avsikt kunna vara till gagn för hela länets medlemmar.

- Utbildning digitala möten. Föreningsdator beställd från förbundet. Förbundet har för avsikt att använda Microsofts Teams söm plattform för digitala möte
Beslut: Styrelsen ger  Mari Johansson i uppdrag att kontakta förbundet angående när leverans kan ske. Styrelsen avvaktar vidare planering till dess föreningsdator finns på plats.

- Framtidskonferens
Beslut: Styrelsen håller öppet hur den kan genomföras under hösten digitalt eller fysiskt.

7. Neurorehab Sävars framtid
Gunilla Janzén rapporterar att Neurorehab Sävars verksamhet flyttas till Geriatrik huset NUS i början av juni 2020 för en period om 1-1,5 år. Inga andra beslut tagna. NeuroAC fortfarande inte inbjudits till någon form av information /samverkan.
Mari Johanssons mediakontakt har fått material till artikel men inget har publicerats ännu.
Beslut: Styrelsen ger Anders Jonsson i uppdrag återigen kontakta Region
Västerbotten. Mari Johansson ges i uppdrag att ta ny kontakt med journalisten på VK.

8. Förfrågan från ABF
Mari Johansson informerar om en förfrågan från ABF som hon fått att spela in en föreläsning om naturens  betydelse för personer med fysiska och psykiska diagnoser. En satsning från ABF´s sida i dessa Coronatider

9. Information från Riksförbundet och Funktionsrätt
Riksförbundet: Peder Westerberg informerar om förbundets satsning på digitala lösningar vg se även punkten 6 digitala möten.
Beslut: Styrelsen gav ordförande Peder Westerberg i uppdrag att uppmana riksförbundet att ange bankgiro/postgironummer i gratisannonser.
Funktionsrätt Västerbotten: Funktionsrätts årsmöte genomfördes digitalt 200516

10. Information från lokalföreningarna
Lokalföreningarna informerar att alla möten/träffar sker digitalt. En hel del aktiviteter får dock läggas på is. 
Skellefteå samarbetar med Hjärnkraft och har genomfört årsmötet. Stellan Berglund ny ordförande och SaraMari ny sekreterare. Umebygden och Södra Lappland kommer genomföra sina årsmöten digitalt under juni månad.
Södra Lappland haft digitalt möte där deltagarna genom ordförandes försorg fick fika levererat utanför dörren. Umebygden inbjudit till digitala caféer som varit och är uppskattat.
Eftersom detta var NEURO-AC´s första styrelsemöte efter årsmötet och den nya styrelsen har 2 nya ledamöter presenterade sig var och en för varandra

11. Nästa möte
Beslut:
Digitalt möte onsdag 19 augusti kl 18:30

Peder Westerberg
Ordförande

Gunilla Janzén
Sekreterare

Karin Nilsson
Justeringsperson