Protokoll 200425

Närvarande: Peder Westerberg, Anders Jonsson, Mari Johansson, Karin Nilsson, Agneta Frimodig, Stellan Berglund, Marianne Sandström, Gunilla Janzén

1. Mötet öppnas
Ordförande Peder Westerberg öppnade mötet

2. Val av justeringsperson
Beslut: Anders Jonsson

3. Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes

4. Godkännande av verksamhetsberättelse 2019
Förslag till verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna

5. Godkännande av verksamhetsplan 2020
Förslag till verksamhetsplan godkändes och lades till handlingarna

6. Godkännande av budget 2020
Förslag till budget godkändes och lades till handlingarna

7. Övriga frågor
- Kontakt media maa Neurorehab Sävars framtid
Beslut: Styrelsen ger sekreterare i uppdrag att sända uppdaterad version av underlag ”kontakt med media” till den nya styrelsen. Synpunkter, kompletteringar lämnas senast tisdag 28/4  till
Gunilla Janzén. Vår kontaktperson i mediakontakter Mari Johansson kontaktar Stellan Berglund Skellefteå angående kontakt med Skellefteåmedlemmars upplevelser  av rehabilitering vid NR Sävar i Sävar och numera i regi vid NUS.

 Peder Westerberg
Ordförande

Gunilla Janzén
Sekreterare

Anders Jonsson
Justeringsperson