Protokoll 200314

Närvarande: Peder Westerberg, Anders Jonsson, Mari Johansson p 1-7, Karin Nilsson, Marianne Sandström, Stellan Berglund, Gunilla Janzén, Nina Strandgren

1. Val av ordförande
Beslut: till ordförande för mötet valdes Anders Jonsson

2. Val av justeringsperson
Marianne Sandström

3. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes. Se tillägg övriga frågor

4. Godkännande av föregående protokoll
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna
Protokollen presenteras på vår hemsida när handlingarna godkänts vid påföljande styrelsemöte

5. Ekonomisk uppföljning t o m 200229
Ingen uppföljning tillgänglig vid dagens möte.

6. Vårt opinionsarbete ” Hälsa för alla och samarbete med L&S gruppen AB
Marianne S, Anders J o Karin N rapporterade från visning av tilltänkt lokal, Västerslätt.
Samarbetet med L&S gruppen AB beskrivs i bilaga 1 Minnesanteckningar AU 200225.
Beslut: Styrelsen ställer sig bakom förslaget om anpassat gym i aktuell lokal samt samarbete med L&S gruppen AB vad avser rollfördelning, ansvar för projektet och ansökan till Allmänna Arvsfonden. Länsförbundet står bakom ansökan och kompetens medan L&S AB ansvarar för att ta fram ansökan till Allmänna Arvsfonden och driva projektet genom projektledaren Hans Blomqvist. Vidare ställer sig styrelsen bakom att verka för att andra intresseorganisationer t e x Parasport ges möjlighet att vara med oss.

7. Neurorehab Sävars framtid
Ingen tidplan eller planering känd. Ny påminnelse skickad till Region Västerbotten om möjlighet till samråd/delaktighet i planeringen. Mari J varit i kontakt med och samlat ihop frågor, tagit del av många medlemmars synpunkter på minskad tillgänglighet, svårigheter med lokaler för träning o behandling, långa avstånd, avslag på rehab begäran, egna val att tacka nej till rehab p.g.a. förutsättningarna som nu råder. Mari J har vidare varit i kontaktat intresserad journalist vid VK om att skriva en artikel om konsekvenserna för våra medlemmar.
Beslut: Styrelsen ger Mari J i uppdrag att sköta kontakt med journalisten vid VK.

8. Brukarråd NHHC 20 03 17 Bilaga 2
Marianne S o Gunilla J informerar att de lämnat ärenden/frågeställningar att  belysa/diskutera förmedlats till NHHC´s ledning.
- NR Sävars framtida verksamhet
- NR NUS Ryggmärgsskaderehabilitering
- God o nära vård
- Uteblivna besök/behandlingar maa Region Västerbottens avgiftshöjningar

9. Samverkansprojekt Hjärnkraft rapport
Marianne S rapporterar att uppdraget i samverkansprojektet behöver tydliggöras och ansvarsfördelas maa att de sker utvidgning av intresseområdena över tid:
Stellan B Skelleftebygden informerar att man lokalt i Skellefteå undersöker samarbetsspår med Hjärnkraft.
Beslut: Marianne S kallar Hjärnkraft Gun Ingvarsson och Hjärnkrafts andra kontaktperson  till ett  AU-möte. Förslag 25/3 alt 26/3 kl 18:00

10. Inför årsmöte
Beslut: Årsmöte kommer genomföras som planerat lördag 25/4 i Skellefteå. Om restriktioner finns kvar maa Corona kommer årsmötet att genomföras digitalt.
Varje styrelsemedlem uppmanas bidra till Verksamhetsberättelse 2019 och Verksamhetsplan 2020. Styrelsemedlemmar mailar sina förslag till Gunilla J som skriver samman, mailar ut  till styrelsemedlemmarna för synpunkter. Förslaget klubbas vid styrelsemötet som föregår Årsmötet.

11. Information från Riksförbundet och ordförande möte Funktionsrätt
Peder W informerar att rättsstöd från förbundet kan tillsvidare inte längre ges pga medarbetare avslutat sin befattning vid förbundet och förbundet valt att tv vakanthålla befattningen. Ny tidtabell för möten och sammankomster. väntas maa av Corona-utbrottet.
Förbundet satsar på att varje lokalförening/länsförbund skall få en dator. Tidplan för Utbildning finns,  men kommer maa Corona att revideras
Funktionsrätt kommer att pausa samverkansmöten etc. mera information kommer

12. Information från lokalföreningarna
Skellefteå:
Umeå:

13. Nominering till Funktionsrätts årsmöte 20 05 16 Ansia Lycksele/digitalt
Beslut: Styrelsen utser Anders Jonsson och som ersättare Karin Nilsson

14. Nästa möte
Beslut: Lördag 25/4 i samband med årsmöte

Anders Jonsson
Ordförande

Gunilla Janzén
Sekreterare

Mari Johansson
Justeringsperson