Protokoll 200128

Närvarande: Peder Westerberg, Anders Jonsson, Mari Johansson, Karin Nilsson, Marianne Sandström, Stellan Berglund, Gunilla Janzén, Nina Strandgren på telefon.
Adjungerad: Roger Lindahl från förbundet punkt 6

1. Ordförande öppnar mötet
Ordförande Peder Westerberg öppnade mötet

2. Val av justeringsperson
Marianne Sandström 

3. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes

4. Godkännande av föregående protokoll
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna
Protokollen presenteras på vår hemsida när handlingarna godkänts vid påföljande styrelsemöte

5. Ekonomisk uppföljning t o m 191231 se bilaga 1
Beslut: Styrelsen ger Gunilla Janzén i uppdrag att kontrollera faktura från Hotell Lappland. Avtalat upplägg hölls inte av Hotell Lappland och viss kompensation för detta efterlyses.

6. Konsekvenser maa evakuering av verksamhet från Neurorehab Sävar. Vad händer? Hur gå vidare? Se bilaga 2 Minnesanteckningar AU 200116 samt bilaga 3 brev till Region Västerbotten ang verksamhetsanalys Neurorehab Sävar
Brev till Region Västerbotten inskickat från styrelsen i december 2019 maa den oro medlemmar upplever kring NeuroRehabs framtid och efterfrågan om samverkan innan beslut tas. Ingen återkoppling har lett till en påminnelse  200116 om att vi väntar på svar. Muntligen har senare information meddelats till Gunilla Janzén att man från ledningens sida planerar för ett möte. En verksamhetsanalys pågår och i den kommer Neuro AC att inbjudas.
Under styrelsemötet pågick en dialog/diskussion om de svårigheter vi upplever i den nya organisationen Region Västerbotten.  Den nya organisationen har inte satt sig och tydliga plattformar för samverkan finns inte. Roger Lindahl beskriver hur det ser ut i övriga landet. De flesta regioner tar bort möjligheter till samordnad rehabilitering och styr helt mot dagrehabiliteringsverksamhet. Han föreslår att vi kontaktar regionpolitiker brett, använder oss av de resultat som kom fram i Rehabrapporten 2018, visar på oron och förklara hur det kan/borde vara. Lyfta NR Sävars framgångsfaktorer. Viktigt jobba på alla fronter.
Beslut: - Styrelsen ger Mari Johansson i uppdrag att kontakta Martin Vikgren Funktionsrätt som är mest kunnig i hur samverkan skall fungera i den nya  organisationen Region Västerbotten.
- Styrelsen ger Marianne Sandström o Gunilla Janzén i uppdrag att sammanställa ett underlag som kan användas i opinionsarbete och kontakt med politiker och beslutsfattare i Region Västerbotten.
- Styrelsen ställer sig bakom Region Västerbottens lednings förslag att Gunilla Janzén blir Neuro AC´s kontaktperson.

7. ”Projekt Hälsa för alla” i partnerskap med L&S gruppen AB
Projektledaren Hans Blomqvist kunde inte delta då han just befinner sig i Västerås för studiebesök maa vårt projekt. Marianne Sandström har haft ett möte och telefonkontakt med honom. Ett förslag till placering av ett anpassat gym i nya lokaler på Västerslätt i ett område som kommer att exploateras även med bostäder. Kontakt har tagits med en person som kommer hjälpa till med Arvsfondsansökan.  Marianne sammanställer basbehov av utrustning. Funktionsrätt ställer sig bakom projektet. Nytt möte mellan projektledare och Marianne Sandström vecka 6 2020.
Styrelsen vill betona att Neuro AC inte går in i projektet med ekonomiska förbindelser utan Neuro AC står för kunskap, kompetens och erfarenhet.
Stellan Berglund Skellefteå informerar att lokalföreningen i Skellefteå påbörjat en dialog med Friskis o Svettis i samma syfte  ”Hälsa för alla”.

8. Inbjudan Valjeviken - information om stiftelsens arbete och målsättningar för stiftarna
Beslut: Styrelsen beslutar att inte delta dels p.g.a. den långa resan och att det sammanfaller med vårt planerade årsmöte.

9. Enkät till länsföreningar och förbund angående framtidens utmaningar och möjligheter inom Funktionsrätt
Beslut: Anders Jonsson besvarar enkäten tillsammans med Peder Westerberg 

10. Inbjudan till Funktionsrätts utvidgade ordförandemöte lördag 200222
Beslut: Styrelsen utser Anders Jonsson att representera Neuro AC. Ersättare Mari Johansson se bilaga 4 Inbjudan

11. Samverkansprojekt Hjärnkraft och Neuro AC
Beslut: Styrelsen utser Marianne Sandström och Mari Johansson att vara Neuro AC´s kontaktpersoner i samverkansprojektet se bilaga 2 Minnesanteckningar AU 200116

12. Årsmöte 2020
Beslut: Årsmöte 25:e april . Lokalföreningen i Skellefteå ansvarar för     planeringen. Respektive lokalförening meddelar namn och
e-postadress/adress på de ombud som väljs vid respektive årsmöte till sekreteraren Gunilla Janzén

13. Nästa möte
Beslut: Lördag 14:e mars i Lycksele. Mari Johansson bokar

Peder Westerberg
Ordförande

Gunilla Janzén
Sekreterare

Marianne Sandström
Justeringsperson