Protokoll 190921-21

Närvarande: Peder Westerberg (dag 1), Anders Jonsson, Mari Johansson, Agneta Frimodig, Stellan Berglund, Karin Nilsson, Nina Strandgren, Marianne Sandström, Gunilla Janzén (dag 1).
Adjungerade: Ann-Christin Stenberg, Marlene Lindberg, Agneta Frimodigs ass

1. Mötet öppnas
Ordförande Peder Westerberg öppnade mötet

2. Val av justeringsperson
Beslut: Mari Johansson

3. Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes

4. Godkännande av föregående styrelseprotokoll 19 06 15
Beslut:
Godkändes och lades till handlingarna

5. Ekonomisk uppföljning t o m 190831
Beslut:
Godkändes och lades till handlingarna

6. Ansökan Neurofonden för 2020
Senaste ansökningsdag 191015

7. Deltagande i Utvecklingskonferens 2019 11 10-11 Skellefteå
Sista ansökningsdag 19 10 01
Från lokalföreningarna deltar :
Södra Lappland ev Nina Strandgren
Skellefteå AnnChristin Stenberg och Marlene Lindberg
Umebygden Anders Jonsson och Camilla Björnehall
Beslut: Från länets styrelse kan 2 styrelsemedlemmar delta. Peder Westerberg/ Marianne Sandström/ Karin Nilsson

8. Inbjudan till möte med intressenter maa vårt opinionsarbete hälsa för alla
Marianne Sandström rapporterar att inbjudan skickad till UPC, politiker och Parasport. Högkostnadsskydd genom Region Västerbotten föras fram som en möjlighet efter projektet. Personer med hjärt-kärlsjukdomar, överviktiga o personer med diabetes har genom FAR redan subvention via landstinget/RegionVästerbotten.

9. Gemensam ansökan om medel från Funktionsrätt tillsammans med Hjärnkraft
se bilaga ansökan
Avser gemensamt opinionsarbete kring hälsa för alla och anhörigstöd. Beslut: Styrelsen ställer sig bakom ansökan

10. Info från Riksförbundet och Funktionsrätts ordförandemöte 190919
Peder W informerar att Riksförbundet utsett 3 arbetsgrupper som i sitt uppdrag skall fokusera på framtiden under temanen demokrati, finansiering respektive hur skall föreningslivet se ut

Peder W informerade vidare att Funktionsrätt  beslutat genomföra en enkät för att få en bild av hur samarbete mellan organisationer kan stärkas och hur Funktionsrätt kan stödja och hjälpa organisationers styrelser.

11. Info från lokalföreningarna
Se under punkten 12 och bilaga till punkten 12

12. Teman att diskutera föreningsliv, medlemsvård, framtida finansiering se bilaga
Varje förening gicks igenom grundligt. Vi tog fram styrkor och svagheter och potential
Beslut: Bildar projektgrupp för ”Utveckling Lycksele” i gruppen ingår Mari Johansson, Nina Strandgren och Anders Jonsson. Första möte i Skellefteå den 9 november.
Beslut: Projektgrupp för ”Hälsoarbete” bestående av ledamöter från de olika lokalföreningarna. Marianne Sandström sammankallande-
Beslut:  Utvecklingsarbetet skall prioriteras i styrelsearbetet och därmed ha en egen punkt vid varje styrelsemöte samt genomföra ett förlängt styrelsemöte minst en gång varje år då möjlighet till fördjupad diskussion/dialog ges.

13. Nästa möte
Inget beslut togs

14. Övriga frågor
- Anders Jonsson informerade om dialogmöte Region Västerbotten

- Beslut: Minnesgåva 1000 kr till Neurofonden maa av NEURO-förbundets tidigare ombudsman Mia Lundströms bortgång

- Information om att NHHC´s brukarråd träffs 191008

Lokalföreningen i Skellefteå lyfter frågan om möjligheter till att få droppbehandling vid MS-behandling i Skellefteå respektive Lycksele

- Anders Jonson informerar om ALS-fonden.
Beslut: Ansöka hos kammarkollegiet att få betala ut alla medel i fonden

Peder Westerberg
Ordförande dag 1

Gunilla Janzén
Sekreterare dag 1

Anders Jonsson
Ordförande och sekreterare dag 2

Mari Johansson
Justeringsperson