Protokoll 190615

Närvarande: Peder Westerberg, Anders Jonsson, Mari Johansson, Agneta Frimodig,, Birgitta Bo-ström, Stellan Berglund, Gunilla Janzén.
Adjungerade: Agneta Frimodigs ass

1. Mötet öppnas
Ordförande Peder Westerberg öppnade mötet

2. Val av justeringsperson
Beslut: Mari Johansson

3. Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes

4. Ekonomisk uppföljning t o m 190531
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna

5. Planering aktiviteter utifrån verksamhetsplan 2019
Beslut: Styrelsen genomföra genomföra Temadagar vid Hotell Lappland 190921-22 lunch-lunch. AU ges i uppdrag att planera för detta. Se även punkt 8.

6. Info från träff med Johan Åsberg UPC
Peder W o Marianne S informerade att Johan Åsberg tagit kontakt för att informera om att UPS har för avsikt att göra en utbyggnad. I samband med den utbyggnaden skulle det vara möjligt att skapa utrymme för anpassat gym för våra målgrupper.
Beslut: Peder W o Marianne S ges i uppdrag att hålla i fortsatta kontakter och i ett första steg planera för en inbjudan till andra intressenter, som kan stödja idén om ett anpassat gym.

7. Egenvårdsbegreppet
Marianne S presenterade sammanställning av vad Egenvårdsbegreppet innebär. se bilaga
Marianne S öppen för att komma ut till lokalföreningarna och informera

8. Info från Neuros konferens i Kista
Mari J informerade från konferensen. Vid konferensen deltog även 2 medlemmar från lokalföreningen i Skellefteå.
Fokus för konferensen var Jämlik vård :
- diagnos
- rehabilitering
- hjälpmedel
- e-hälsa
- neuroteam
Vid konferensen framkom tydligt att möjligheter till diagnostisering, behandling, rehab och tillgång till neuroteam skiljer sig mycket mellan kommuner, landsting och regioner. Viktigt att som intresseorganisation forma en strategi för framtiden, Vad saknas? vad vill vi? vad fungerar bra/mindre bra? vad ska vi jobba med? hur få människor till styrelser? hur ska vi överleva?
Vid konferensen kom man fram till att vi måste jobba med
- organisation
- arbeta för fler medlemmar och medlemsvård
- påverkansarbete
- strategi för framtiden
Styrelsen avser att vid temadagar i september ha konferensens fokusområden som utgångspunkt. Vi behöver ha en dialog med lokalföreningarna och hjälpa/stödja varandra

9. Info fån Riksförbundet
Peder W informerade att förbundet tillsatt en arbetsgrupp med fokus på ekonomin. Kansliet har flyttat och förbundet får med det minskade hyreskostnader

10. Info från lokalföreningarna
Södra Lappland:
Mari inbjuden till att återupprepa sin föreläsning om att leva med MS under hösten
Planerat  för månadsluncher, fiskeresa till Umgransele, bakning.

Norsjö-Malå:

Planerar medlemsaktiviteter som grillning och surströmming

Skellefteå:
Aktivitetsplan rullar på. Fokuserar på delaktighet, social samvaro, påverkansarbete, tillgänglighet. administrativ utveckling. Resa med Umebygden till PiteÄlvdal.
Föreläsning om polyneuropati lockade 200 åhörare.

11. Nästa möte
Beslutas vid temadagar i Lycksele i september

Peder Westerberg
Ordförande

Gunilla Janzén
Sekreterare

Mari Johansson
Justeringsperson