Protokoll 190427

Närvarande: Peder Westerberg, Anders Jonsson, Mari Johansson, Nina Strandgren, Karin Nilsson, Agneta Frimodig, Gunilla Janzén, Birgitta Boström senare del av mötet Adjungerade: Desirée Johnzon med ass, Stellan Berglund

1. Mötet öppnas
Ordförande Peder Westerberg öppnade mötet

2. Val av justeringsperson
Beslut:
Mari Johansson

3. Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes

4. Godkännande av verksamhetsberättelse 2018                     Förslag till verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
Förslag till den nya styrelsen att fokusera mera på medlemsfrågor

5. Godkännande av verksamhetsplan 2019
Förslag till verksamhetsplan godkändes med komplettering:
- Styrelsen aktivt arbeta med att stödja lokalföreningarna i medlemsfrågor som medlemsrekrytering, medlemsvård och påverkansarbete

- Delta i kurser och konferenser anordnade av riksförbundet

6. Godkännande av budget 2019
Förslag till budget godkändes och lades till handlingar

Ordförande informerade om att det kan bli möjligt att söka medel via Funktionsrätt för påverkansarbete tillsammans med minst ett förbund till inom Funktionsrätt

7.Övriga frågor
Anders Jonsson presenterade en sammanställning av vad som ändå hänt i påverkansarbete

Peder Westerberg
Ordförande

Gunilla Janzén
Sekreterare

Mari Johansson
Justeringsperson