Protkoll 190223

Närvarande: Peder Westerberg, Birgitta Boström, Anders Jonsson, Agneta Frimodig, Marianne Sandström, Mari Johansson, Karin Nilsson och Nina Strandgren

1. Ordförande öppnade mötet

2. Val av justeringsperson
Anders Jonsson valdes

3. Fastställande av föredragningslista
Beslut:
Föredragningslistan fastställdes

4. Ekonomisk uppföljning
Styrelsen gick igenom balans-och resultatrapport. Inga avvikelser noterades.

5. Inbjudan från förbundet till utbildning i påverkansarbete i 2 steg
3 - 4/5 i Kista.
Beslut:
Mari Johansson valdes från länet.

6. Neuropromenaden
Beslut:
Att stödja lokalföreningen för att Neuropromenaden skall genomföras i år den 12/5. Syftet med aktiviteten är att synliggöra oss i samhället.

7. Verksamhetsberättelse

8. Verksamhetsplan
Beslut: Styrelsen gav AU i uppdrag att göra ett utkast av både verksamhets- berättelse och plan som sedan skickas till övriga i styrelsen för godkännande

9. Budget 2019
Beslut: Samma som ovan.

10. Information från riksförbundet
Gunilla Janzén har fått information från riksförbundet att länsförbundet kan söka "Aktivitetsbidrag från Neurofonden " 2019. Aktivitetsbidraget ersätter det tidigare "Grundbidraget" som lokalföreningarna tidigare kunnat söka. Nu ges även länsförbunden den möjligheten. Ansökan kan göras digitalt.
Peder informerade om riks ansträngningar för att stärka ekonomin, det har uppmärksammats att ekonomin är sårbar om t.ex. medel från Bingolotto skulle utebli! En översyn av lokaler har sparat 1 miljon kr.

11. Rapporter från lokalföreningarna
Umebygden:
Anders rapporterade om att verksamhetens planerade café- och middags kvällar pågår som planerat. Gympan på Neurorehab Sävar har utökats med 1 kväll nu även på torsdagar kl 18.00. Arbetsgrupper har bildats och samtalsgrupper planeras för bland annat assistenter. Bussresa planeras i samråd med Skellefteå.

Norsjö-Malå: Birgitta informerar om att de haft ett informationsbord angående Neurodagen, varit i Lycksele på en ALS-föreläsning som var mycket bra samt det haft ett uppskattade medlemsmöte med tomtegröt och skinka.

Skellefteå: Agneta informerar om en mycket uppskattad Polyneuropathi- föreläsning som de anordnat, 250 personer deltog.

Lycksele: Mari informerade om den uppskattade ALS föreläsningen, de har haft julgröt, bakat tunnbröd i Mars, utflykter med bl.a fiske.

12 .  Info ”Hälsa För Alla..”
Marianne informerar om att Johan Åsberg har kontaktat Peder för ett nytt möte på UPC. Syftet var att bolla idéer angående nya möjligheter att skapa ett anpassat gym i och med nya förutsättningar. UPC planerar för en omfattande ombyggnad och det skulle frigöra lämplig lokal. Johan är mycket entusiastisk och ser inga svårigheter att kunna påbörja ansökan till Allmänna arvsfonden. Vi som ideell förening måste vara den sökanden och förutsättningar måste skapas innan nästa steg. Vi avslutade vårt möte med att vi skulle sondera vad som krävs inför ansökan och därefter snarast träffas igen för att göra en ansvarsfördelning inför ansökan. Gun Ingvarsson från hjärnkraft inbjöds till mötet och hade många nya kontaktvägar att fundera på, t.ex. att söka hälsopengar?  Upprepad kontakt har tagits med Johan Åsberg för att boka in nästa möte men ingen återkoppling ännu. Processen lever!

13. Nytt alternativ till sedan tidigare planerade ”Må bra helg”
Beslut:
Att verka för en weekend i Lycksele på Hotell Lappland till hösten. Tema skall vara ” Vårt påverkansarbete” utifrån den utbildning Mari, Anders har deltagit i. Marie sonderar med Hotellet om lämpligt program och övriga adm frågor.

14. Björkgårdsfonden
Gunilla informerar att hon vid möten med medarbetare i Sävar och genomgång av förslag som gäster lämnat skulle vi vilja köpa in lite utrustning för fritidsaktiviteter som bordtennisbord, elektronisk Darttavla, pussel, spel mm. Förslag är att medel från fonden motsvarande 25.000 kr skulle göra det möjligt att berika fritiden för gäster vid vistelse vid NR Sävar.
Beslut: Förslaget godkännes

15. Övriga frågor
Beslut:
Årsmötet skall vara i Umeå den 27/4. Tid och plats i kommande kallelse.

16. Mötet avslutades

Ordförande
Peder Westerberg

Sekreterare
Marianne Sandström

Anders Jonsson
Justerare