Protokoll 180414

Närvarande: Peder Westerberg, Mari Johansson, Karin Nilsson, Birgitta Boström, Mari-anne Sandström, Agneta Frimodig, Gunilla Janzén
Adjungerad: Carina Wåhlberg, Nina Strandgren, Tobias Eriksson, Desirée Johnzon

1. Ordförande öppnar mötet
Ordförande Peder Westerberg öppnade mötet

2. Val av justeringsperson
Mari Johansson

3. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes

4. Godkännande av verksamhetsberättelse 2017
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna
Protokollen presenteras på vår hemsida när handlingarna godkänts vid påföljande styrelsemöte

5. Godkännande av verksamhetsplan 2018
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna

6. Godkännande av budget 2018
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna

Vårt projekt/opinionsarbete ”Hälsa för alla….”
- Marianne presenterade den sammanställning av vad som hittills gjorts och vilka kontakter och möten som är inplanerade. se bilaga av sammanställningen                                 

7. Rehabrapport 2018
Beslut: Rapporten kommer att vara ett bra stöd för oss i vårt fortsatta opinionsbete eftersom resultatet bekräftar just det vi beskrivit genom vårt opinionsarbete de senaste åren

8. Övrigt
Inbjudan Stiftarmöte Valjeviken  2018 06 18
Beslut: Styrelsen beslutar att Marianne Sandström representerar Västerbotten

Peder Westerberg
Ordförande

Gunilla Janzén
Sekreterare

Mari Johansson
Justeringsperson