Protokoll 180210

Närvarande: Peder Westerberg, Anders Jonsson, Mari Johansson, Dick Nyberg, Karin Nilsson, Birgitta Boström, Marianne Sandström, Agneta Frimodig, Alf Johansson,
Gunilla Janzén.
Adjungerad: Birgit Finnberg

1. Ordförande öppnar mötet
Ordförande Peder Westerberg öppnade mötet

2. Val av justeringsperson
Mari Johansson

3. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes

4. Godkännande av föregående protokoll
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna
Protokollen presenteras på vår hemsida när handlingarna godkänts vid påföljande styrelsemöte

5. Ekonomisk uppföljning t o m 171231 se bilaga
Beslut: Ekonomisk uppföljning godkändes och lades till handlingarna

6. Uppföljning och rapporter verksamhets-/aktivitetsplan
Vårt projekt/opinionsarbete ”Hälsa för alla….”
- Marianne presenterade den sammanställning av vad som hittills gjorts och vilka kontakter och möten som är inplanerade, se bilaga av sammanställningen

7. Hur går vi vidare i opinionsarbetet
Beslut: AU får i uppdrag att utarbeta en strategi för fortsatt arbete efter möte med IKSU Spa o Aktiv Assistans och dialogmöte med Nämnden för Folkhälsa och Primärvård.

8. Rehabkonferens Kista 180325-26
Beslut: Styrelsen beslutar att Anders Jonsson och Mari Johansson deltar

9. Inför NHHC´s Brukarråd 180222
Informera om Neuropromenaden

10. Ny hemsida, ny adress och nytt verktyg se Impulsen
Nya webbadressen blir neuro.se. Preliminär datum 180410. Förbundet uppmanar till att sidan uppdateras under februari

11. Neuropromenaden 2018
Beslut: Lokalföreningarna anordnar promenaden på respektive ort.

12. Årsmöte 2018
Beslut: Årsmöte 14:e april I Lycksele. Lokalföreningen Södra Lappland ansvarar för planeringen

13. Rapporter
Möte Nämnden för Folkhälsa och Primärvård. Marianne informerar om att mötet sker 15/2 . De förbund som representerar Funktionsrätt AC har haft ett förmöte och vid det mötet beslutades att våra frågor inom opinionsarbetet ”Hälsa för alla” finns med på agendan. 

Från lokalföreningarna
Norsjö-Malå: Informationsdag i oktober om äldrefrågor i Malå, ca 70 personer var där. Vi hade ett bord med information för att marknadsföra oss. Alf var på Konsum i Norsjö för att informera om Neuro där han träffade många. I december åt vi tomtegröt och skinksmörgås. Nu planerar vi årsmötet.

Umebygden: I december åt vi julbord på Scandic Syd. Under våren fortsätter vi med våra café- och restaurangbesök. Vi kommer också pröva på att besöka jazzstudion, gå se på ishockey samt ha en bowlingkväll med middag. Den 19 mars kommer vi att ha årsmöte på Scandic Syd. Vi ska också försöka anordna Neuropromenaden den 12 maj.

Södra Lappland:
Fiske/grillkvällar, träff med Norsjö/Malå ( slutet av augusti), månadsluncher, strokedagen, resa till Granö Beckacin juli. Aktiviteter bagarstuga, utflykt till "smålänningen" , Julfest Forsdala kyrk badgrupp i Dorotea, bär och svampplockning i fjällnära trakter

Skellefteå:
Förberedelser inför 50 årsjubiléet

Aktuellt från Neuro-riks
Beslut: Denna punkt skall vara en stående punkt i föredragningslistan
- Peder W rapporterar att förbundet håller på att ta fram en ny logga. Vidare planerar man att flytta kansliet för att minska kostnaderna. Förbundet engagerar sig i Nya opinion för att rädda bilstödet. Nya regler för bilstöd tolkas stenhårt av Försäkringskassan.

14. Övrigt
Inför Funktionsrätt AC´s årsmöte 180505 i Medelfors
Beslut: Styrelsen beslutar nominera Peder Westerberg och Gunilla Janzén

Ombud till Funktionsrätt AC´s årsmöte i Medlefors
Beslut: Lokalföreningen Skellefteå utser ett ombud och en ersättare

Peder W informerar att Funktionsrätt kommer att flytta till nyrenoverade lokal Mariehems Centrum i slutet av 2018. 

Färdtjänst i Västerbotten
Beslut: Styrelsen avser att bevaka utvecklingen kring färdtjänstvillkoren i Västerbotten

Peder Westerberg
Ordförande

Gunilla Janzén
Sekreterare

Mari Johansson
Justeringsperson