Protokoll 171014

Närvarande: Peder Westerberg, Anders Jonsson, Mari Johansson, Dick Nyberg, Karin Nilsson, Birgitta Boström, Marianne Sandström, Agneta Frimodig, Alf Johansson, Gunilla Janzén
Adjungerad: Therese Rånes Grann

1. Ordförande öppnar mötet
Ordförande Peder Westerberg öppnade mötet

2. Val av justeringsperson
Mari Johansson

3. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes

4. Godkännande av föregående protokoll
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna.
Protokollen presenteras på vår hemsida när handlingarna godkänts vid påföljande styrelsemöte

5. Ekonomisk uppföljning t o m 170930 se bilaga
Beslut: Ekonomisk uppföljning godkändes och lades till handlingarna

6. Uppföljning och rapporter verksamhets-/aktivitetsplan
Vårt projekt/opinionsarbete "Hälsa för alla…."
- Marianne redogjorde för de kontakter som tagits sedan förra styrelsemötet. Vid VLL´s temadag i september presenterade Marianne Hälsobro i Örebro, som en modell för hur man där organiserat möjligheter för personer inom funktionshinderrörelsen att få sina träningsbehov tillgodosedda.
Kontakt tagits med Mats Nilsson som lovat hjälpa till med en Arvsfondsansökan. Information getts och förfrågan gjorts till fler intresseorganisationer inom Funktionsrätt (tidigare HSO) att ställa sig bakom en ansökan.
Inför ansökan bör vi ha en bild av hur många personer, som kan vara aktuella, träffa landstings- och kommunföreträdare för att beskriva behov samt grunda för möjlighet till fortsatt finansiering efter projekttiden.
Beslut: Uppdrages till Marianne Satt boka möte med biträdande hälso- och sjuk- vårdsdirektör Annika Nordin Johansson VLL. I nästa steg boka ett möte med Andreas Lundgren, ordförande i Umeå Kommuns individ- och familjenämnd.

7. Hur går vi vidare i opinionsarbetet
Beslut: Kraftsamla styrelsens arbete med opinionsarbete genom en arbetshelg under 2018 vid förslagsvis Källan Norsjö. Styrelsen uppdrar till AU att planera för detta

8. Uppföljning kongressen
Ledamöter i styrelsen Peder W, Anders J, Karin N, Mari J som deltog i kongressen, gav en kort rapport. Styrelsen noterar att vår ordförande Peder Westerberg blev invald i Neuroförbundets styrelse och Mari Johansson valdes in i valberedningen efter Anders Jonsson.

9. Regionresa 2018
Reseansvariga Karin Nilsson och Anders Jonsson föreslår styrelsen att inte anordna en regionresa 2018. Intresset är för närvarande lågt från medlemmarna.
Beslut: Om förutsättningarna och intresset ökar finns möjlighet att söka medel till resa kommande år

10. Neuropromenaden 2018
Mari J redogjorde för hur man organiserat Neuropromenaden i andra delar av landet
Beslut: Styrelsen ger AU i uppdrag att planera för aktiviteter och marknadsföring inför en Neuropromenad 180514

11. Rapporter från lokalföreningarna
Norsjö-Malå: Grill och försenat årsmöte 7 juni. Medlemsmöte Rusksele på restaurang 363:an tillika styrelsemöte och träff i Fromheden där vi åt surströmming.

Umebygden: Under sommar har vi fortsatt med våra sedvanliga café- och restaurang kvällar. På onsdagskvällar under sommaren kunnat tittat på veteranbilar på Gammlia. I början på juli gjorde vi en dagsutflykt till Norrbyskär. Under hösten fortsätter vi med gymnastik på Neurorehab i Sävar och vår café- och restaurang kvällar. I december planerar vi att vårt sedvanlig julbord, men det inte klart blir ännu.

Skellefteå: Planerar inför 50 års jubileum i februari 2018. Lilla gruppen dvs. Marlené och Ann-Christin har hand om det.

12. Arbetsväska till styrelsemedlemmar
Beslut: Styrelsen uppdrar till AU att undersöka möjligheterna

Peder Westerberg
Ordförande

Gunilla Janzén
Sekreterare

Mari Johansson
Justeringsperson