Protokoll 170610

Närvarande: Peder Westerberg, Anders Jonsson, Mari Johansson, Dick Nyberg, Karin Nilsson, Birgitta Boström, Marianne Sandström, Gunilla Janzén

1. Ordförande öppnar mötet
Ordförande Peder Westerberg öppnade mötet

2. Val av justeringsperson
Marianne Sandström

3. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes

4. Godkännande av föregående protokoll
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna
Protokollen presenteras på vår hemsida när de godkänts vid påföljande styrelsemöte

5. Ekonomisk uppföljning t o m 170531 se bilaga
Beslut: Ekonomisk uppföljning godkändes och lades till handlingarna

6. Uppföljning och rapporter verksamhets-/aktivitetsplan
Vårt projekt/opinionsarbete "Hälsa för alla…."
- Marianne och Gunilla rapporterade från Neuroförbundets Rehabkonferens i Kista 170513-14.
- Marianne o Gunilla rapporterade från Studiebesök vid Umeå Performance Center. En möjlig samarbetspartner vid ev ansökan till Allmänna arvsfonden. Ledningen för UPC uppfattades som positiv, hade förförståelse och såg möjligheter att integrera träning för personer med funktionsnedsättningar i deras lokaler. Fortsatt kontakter planeras.
- Mari sökt kontakt med gym i Lycksele men ännu inte lyckats.

7. Hur går vi vidare i opinionsarbetet
Fortsätter samtal och lyfter problematiken i olika forum. Ser VLL´s temadag som ett tillfälle att nå ut med vårt budskap till politiker och beslutsfattare

8. Planering inför Neurodagen 29:e september
Inget planerades

9. Deltagande i HSO´s monter Noliaveckan augusti
Visa upp aktiviteter genom digitala bilder som görs i Neuroförbundets lokalföreningar. Karin Nilsson återkommer om tid för deltagande

10. Regionresa 2018
Västernorrland har ställt frågan om ett samarbete med Västerbotten
Reseansvariga Anders J och Karin N behöver sommaren att fundera över detta

11. Neuropromenaden 2018
Syfte är att samla in medel till Neuroforskning.
Beslut: Mari kontaktar förbundet för mera information

12. Ansökan extra stöd från förbundet
Beslut: Äska en dator för placering i kontor på HSO för nyttjande av lokalföreningen Umebygden och länsförbundet

Peder Westerberg
Ordförande

Gunilla Janzén
Sekreterare

Marianne Sandström
Justeringsperson