Protokoll 170422

Närvarande: Peder Westerberg, Mari Johansson, Anders Jonsson, Månika Östlund, Karin Nilsson, Birgitta Boström, Agneta Frimodig,Gunilla Janzén
Adjungerad: Tobias Eriksson Södra Lappland, Desirée Johnzon Umebygden, Anita Franzén personlig ass

1. Ordförande öppnar mötet
Ordförande Peder Westerberg öppnade mötet

2. Val av justeringsperson
Birgitta Boström

3.Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes

4. Godkännande av verksamhetsberättelse 2016
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna

5. Godkännande av verksamhetsplan 2017
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna

6. Godkännande av budget
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna

7. Övrigt
- Revisor kan inte delta vid dagens årsmöte.
Beslut: Efter genomgång av årets ekonomiska utfall balans-och resultaträkning be- slutas att genomföra årsmötet och komplettera med revisionsberättelsen när den föreligger

- Neuroförbundet inbjudit till en uppföljande Rehabiliteringskonferens i Kista 13-14/5 Beslut: Marianne Sandström och Gunilla Janzén deltar

- Anders Jonsson informerar att Umebygden lämnat in 2 motioner till kongressen i september dels angående behov av rehabiliterings-/träningsmöjligheter i vardagen samt behov av regionombudsmän.

- Förslag om förhöjd färdtjänsttaxa i Skellefteå diskuterades
Beslut: Hjälpas åt i länet med påtryckningar genom en debattartikel

Peder Westerberg
Ordförande

Gunilla Janzén
Sekreterare

Birgitta Boström
Justeringsperson