Protokoll 170128

Närvarande: Peder Westerberg, Mari Johansson, Dick Nyberg, Karin Nilsson,
Birgitta Boström, Agneta Frimodig, Marianne Sandström, Gunilla Janzén,
Adjungerad: Alf Johansson ordf Norsjö-Malå, Anita Franzén personlig ass

1. Ordförande öppnar mötet
Ordförande Peder Westerberg öppnade mötet

2. Val av justeringsperson
Mari Johansson

3. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes

4. Godkännande av föregående protokoll
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna
Protokollen presenteras på vår hemsida när de godkänts vid påföljande styrelsemöte

5. Ekonomisk uppföljning t o m 161231 se bilaga
Beslut: Ekonomisk uppföljning godkändes och lades till handlingarna
Ordförande Peder Westerberg informerade om att Pero Gagula HSO, som sköter länsförbundets och flera lokalföreningars bokföring kommer snart att gå i pension.

6. Uppföljning och rapporter verksamhets-/aktivitetsplan
Vårt projekt/opinionsarbete "Hälsa för alla…." Marianne rapporterar från vårt sista AU 170118. (minnesanteckningar har skickats ut till styrelsemedlemmar). Mats Nilsson deltog under AU´s möte angående opinionsarbetet. Ett projekt blir stort. Hittills har vi satsat på opinionsbildning. Ett projekt kräver resurser till en projektledare, Mats meddelar att Hälsobro i Örebro är villiga att stötta och inspirera oss. Vi är över ens om att vi måste få fler förbund med oss som påtrycker i samverkan med oss i Neuroförbundet. Vi släpper inte tanken på att det måste ligga i landstingets och kommunernas intresse att skapa förutsättningar för träning/friskvård/egenvård.
Kontakt kommer än en gång att tas med gymanläggning Ersboda i Umeå. Fram kommit i tidningsartikel att det finns en överetablering av gym i Umeå. Ordförande Peder W lyfte den nya trenden med utegym, som vinner mark i hela Europa.
I Lycksele står sjukhusets träningslokal ofta tom. Måste finnas en ledare för att den skall kunna utnyttjas är det besked Södra Lappland fått vid kontakter. Alf Johansson NorsjöMalå kommer genom sina kontakter än en gång att sondera möjligheter. Fortsatt planering i AU 170215

7. Ändring av stadgar Björkgårdsfonden
Beslut: Styrelsen ger AU i uppdrag att justera stadgarna som underlag till beslut om ändring vid årsmötet 2017

8. Rapporter
- Marianne S o Gunilla J rapporterade från temaseminarium anordnat av FOU Region Västerbotten "Delaktighet och inflytande inom funktionshinderområdet". Flera projekt som genomförts bl a inom Vännäs och Nordmalings kommun presenterades. Målet har varit att få brukare mera delaktiga i sin vardag. Myndigheten För Delaktighet (MFD) presenterades. I den myndigheten finns nu ansvar för det som tidigare var HI (Handikappinstitutet) och HANDISAM. www.mfd.se
- Ordförande Peder W informerade att HSO Västerbotten kommer att träffa lands- tinget angående landstingsbidragen.
Man kommer också att träffa lokala HSO i Lycksele och Umeå samt Skellefteå.
Peder informerade vidare att han ingår i en arbetsgrupp NEURO på förbundet som arbetar med förslag till opinionsbildning inför kongressen.

9. Inför kongressen 8-10/9 2017
Konferens Sunderbyn 12-13/3. Inför kongressen
Styrelsen ger AU i uppdrag att utforma 2 motioner till kongressen. Dels om träning/ egenvård samt behovet av ombudsmän. Länsförbundet kan inte lämna in motion utan det kan endast lokalförening göra och då skall dessa vara behandlade vid respektive årsmöte. Motionerna skall vara förbundet tillhanda senast 170401. Nominering till förtroendeuppdrag skall vara inlämnad senast 170413.

10. Brukarrådet Neurocentrum 170209
Inga ämnen aktuella att lyfta

11. Årsmöte 2017
Beslut: Styrelsen beslutar att årsmötet blir den 22:a april i Skellefteå. Lokalföreningen i Skellefteå ansvarar för bokning av lokal och förtäring.

12. Övrigt
Kan protokoll från lokalföreningen läggas ut på vår hemsida. Vi har tidigare tagit ett sådant beslut och styrelsen står fast vid det.

Peder Westerberg
Ordförande

Gunilla Janzén
Sekreterare

Mari Johansson
Justeringsperson