Protokoll 161126

Närvarande: Peder Westerberg, Mari Johansson, Dick Nyberg, Karin Nilsson, Birgitta Boström, Månika Östlund, Marianne Sandström, Gunilla Janzén, Anders Jonsson via telefon punkterna 5, 6, 7, 8, 13

1. Ordförande öppnar mötet
Ordförande Peder Westerberg öppnade mötet

2. Val av justeringsperson
Marianne Sandström

3. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes med tillägg under punkten övrigt

4. Godkännande av föregående protokoll
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna
Protokollen presenteras på vår hemsida när de godkänts vid påföljande styrelsemöte

5. Ekonomisk uppföljning t o m 161031 se bilaga
- En tidigare medlems skuld till Länsförbundet är nu återbetald.
Beslut: Styrelsen anser härmed att skuldentill länsförbundet är helt reglerad
- Studieresa till Hälsobro i Örebro i syfte att ta del av deras arbete med att bygga upp ett gym, som riktar sig till personer med funktionsnedsättningar.
Beslut: Styrelsen godkänner att Marianne Sandström och Gunilla Janzén genomfört ett studiebesök inom ramen för vårt projekt "Hälsa för alla"

6. Arbetsgrupper HSO
- Arbetsgrupp i samverkan med Arbetsförmedlingen
Anders Jonsson är nominerad till gruppen. Ordförande Peder Westerberg informerar att han sitter med i en forumgrupp för samverkan, ett projekt som pågår under 1 år.
- Arbetsgrupp samverkan kring LSS-frågor
Anders Jonsson ingår i den gruppen.

7. Uppföljning och rapporter verksamhets-/aktivitetsplan
Projekt "Hälsa för alla….
- Studiebesök Hälsobro
Marianne S o Gunilla rapporterade från studiebesöket var god se bilaga Läges rapport projektet.
Beslut: Vi utreder Hälsobrokonceptet vidare. AU träffar Mats Nilsson
28/11. Följer HSO´s projekt "Ett samhälle för alla" där vart projekt kan
vara en del.

Regionresa till Italien 2016
Sjukdom och andra hinder gjorde att reseledare ej fanns på plats från resans början. Medhjälparinsats ej tillräcklig. De flesta var nöjda över resan och det man fick uppleva.

8. Rapporter

Lokalföreningarna
Umebygden
Augusti en utflykt till Stora Stenen friluftsområde i Överboda. Där vi bl a grillade och umgicks. I slutet av augusti bussresa till Gotland på några dagar. Besök av Brainbus augusti. I september utflykt till Enlundsgård, som erbjuder ridterapi.
Under hösten fortsatt med våra cafékvällar första onsdagen i månaden samt våra restaurangbesök var tredje torsdag i månanden. Självträning på Nerorehab i Sävar flyter på. Under hösten försökt att komma igång med en bokcirkel. Årets julbord kommer att intas på Elite Hotel Mimer den 12 december.

Skellefteå
September bussutflykt till Fromheden och bjöd in Norsjö-Malå, mycket lyckat. November bussutflykt till Ikea Umeå. Det drog full buss och alla var nöjda. Julhandelskampanj under oktober och ska mynna ut i en debattartikel i Norran 3 dec.

Norsjö Malå
Grillning i Länkarnas stuga i maj, Gemensam Lunch i Rusksele 363 i augusti, Neurodag både i Norsjö och Malå. Få se om det blir fler medlemmar. Lunch, fiske och övriga aktiviteter som tipspromenad, bouleetc i Fromheden fiskecamp tillsammans med Neuro Skellefteå. Jättegullig personal. Avslutade dagen med gemensamt kaffe och goda kakor. Surströmming i okt. Aktiviteterna varit välbesökt.

Södra Lappland
1) Vi stöttar badgruppen i Dorotea
2) 1:a måndagen i varje månad träffs medlemmar i föreningen för månadslunch på Laponia
3) Vi har har genomfört grill-bär och -fiskeutflykter några gånger
4) Vi har hyrt Bagarstugan i Kattisavan för bakning. Det var var en fullträff
5) Höstutflykten gick till Beckasin, Granö, väldigt trevligt
6) I sommar hade vi besök av Brain Bus. Samarbetade med Parkinsonförbundet i Lycksele,. Ca 200 besökande under dessa 2 dagar. Tack till Peder som ställde upp med oss
7) Vi var med under psykveckans aktiviteter.
8) Vi hade föreläsning med Jan Fagius angående Musik och hjärnan. Kom mycket folk till denna föreläsning.
9) Nu i december hyrde vi buss och for till restaurang 363 i Rusksele och åt ett underbart julbord. Många medlemmar var med och åt.

Brukarrådet Neurocentrum
Marianne S o Gunilla J rapporterade från senaste brukarrådet. Minnesanteckningarna finns ännu inte tillgängliga. Dessa kommer att läggas ut på vår hemsida. Noteras att Öron-Näs-och Halskliniken inklusive Logopedverksamheten kommer att ingå i Neurocentrum fr o m 170101. Flera av Neurocentrums avdelningar har fortfarande bekymmer med inomhusmiljön. Neurologavdelningen och Neurorehab NUS kommer att flytta så att lokalerna ytterligare kan saneras och renoveras. Vid Neurorehab har nu halva boendedelen blivit klar. Under 2017 kommer andra halvan att åtgärdas.

Forum för folkhälsofrågor
Marianne S rapporterade från senaste mötet. De frågor som lyftes från vår signa vid förra mötet har vi ännu inte fått svar på, vilket Marianne S påpekade vid mötet.

Neuroförbundets utbildningsdagar för styrelseledamöter 19-20/11.
Anders J deltog i egenskap av att han ingår i valberedningen. Anders rapporterade ratt det var en bra konferens. Man arbetade i 5 arbetsgrupper och Mediaträning var ett inslag. Inga lokalföreningar från Västerbotten deltog. Framkommer under mötet att inte inbjudan nått fram.
Peder W meddelar att han tackat ja till att ingå i en arbetsgrupp på förbundet, som dels arbetar med Regionfrågan och förbundets opinionsbildning.

9. FoU Välfärd bjuder in till Temaseminarium i Lycksele 26/1 2017 - Delaktighet och inflytande inom funktionshinderområdet
Beslut: Gunilla J skickar länken med inbjudan till styrelsemedlemmarna. Anmälan görs via länken senast 19/12-16. Länsförbundet står för kostnaden för de styrelseledamöter som kan delta. (300 kr/person)

10. Motion till kongressen ang egenvår/träning
Beslut: Styrelsen ger AU i uppdrag att arbeta fram ett underlag till motion

11. Nya stadgar Björkgårdsfonden
Beslut: Avsätter tid för diskussion vid nästa styrelsemötes ang förändringar i stadgar na som bättre speglar dagens förutsättningar och behov.

12. Ansökan landstingsbidrag 2017
Ansökan gjord. Noteras att fler föreningar begär medlemskap i HSO vilket gör att fler får dela på de medel landstinget ger.

13. Regionresa 2017
Beslut: Neuroförbundet Västerbotten kommer inte anordna resa 2017. Efter 5 år med genomförda resor är trycket från medlemmar i Västerbotten litet och kostnaderna är höga. De som önskar göra en resa kan söka till Neuroförbundet Norrbotten och Neuroförbundet Västernorrland, som båda avser anordna resa 2017.

14. Nästa styrelsemöte
Lördag 28/1 Ansia Lycksele

15. Övrigt
- Neuroförbundet Södra Lappland lyfter problem, som finns i samverkan med HSO Lycksele. Vår ordförande Peder W och tillika ordförande i styrelsen för HSO Västerbotten meddelar att en aktivitet kommer att ske under 2017 för att tydliggöra och lyfta fram hur vi arbetar och hur vi villa ha det i framtiden.

- Hemsidan och nyttjande av social medier tas upp som en punkt vid nästa styrelsemöte

Peder Westerberg
Ordförande

Gunilla Janzén
Sekreterare

Marianne Sandström
Justeringsperson