Protokoll 160410

Närvarande: Peder Westerberg, Anders Jonsson, Agneta Frimodig, Marianne Sandström, Dick Nyberg, Månika Östlund, Mari Johansson, Karin Nilsson, Gunilla Janzén

1. Ordförande öppnade möte

2. Val av justeringsperson
Karin Nilsson

3. Fastställande av föredragningslista
Beslut: Godkändes med tillägg under punkten övrigt

4. Godkännande av föregående protokoll 160221
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna

5. Ekonomisk uppföljning t o m 160331
Beslut. Godkändes och lades till handlingarna.
Redovisning av utfall t o m 151231 med särskild redovisning av kostnader och intäkter för regionresor samt sammanställning av återbetald skuld enligt överenskommelse skall ske vid årsmötet.

6. Brain Bus i Västerbotten
Beslut: Lycksele 29-30/7. Mari Johansson kontaktar annan medlem samt Birgitta Boström NorsjöMalå att representera Södra Lappland. Vid behov av förstärkning kontaktar Mari J Peder Westerberg.

7. Uppföljning och rapporter verksamhets-aktivitetsplan
Projekt Hälsa för alla
Marianne S redovisade bakgrund, process. Se Nyhetsbrev 1 2016
Beslut: Marianne So Gunilla J ges i uppdrag att ta fram ett underlag till årsmötet där möjlighet till projektets fortsatta arbete med anledning av de nya nationella riktlinjerna för MS och Parkinsons sjukdom beskrivs
Anders J o Marianne S ges i uppdrag att lämna synpunkter på VLL´s förslag Funktionshinderpolitiska strategi 2017-2020 senast 29:e april-

Hemsidan.
Påminner om vikten att besöka och hämta information via hemsidan. Där presenteras projektet Hälsa för alla, protokoll från styrelsemöten, minnesanteckningar från Brukarrådet Neurocentrum, inbjudningar, kalendarium mm

8. Rapporter
Södra Lappland
Arbetar med hemsidan, planerar sommarresa till Granö och Beckasinen. Planerar projekt till hösten för att underlätta i kontakt med medlemmarna ute i länet.
Anordna medlemsdag med tema i samband med Neurodagen. Söker medel från NHR-fonden.

Skellefteå
Bjuder nya medlemmar som till kommet under verksamhetsåret till en middag vid årsmötet. 2016 inbjöds 40 nya medlemmar. Planerar fiskeresa under hösten tillsammans med Norsjö-Malå lokalförening. 15 medlemmar deltar i spa -helg Källan 160415

Umeå
Fortsätter med café och middagsträffar. Medlemsantalet ökat under verksamhetsåret

9. Inför årsmöte 160423 hotell Björken Umeå
Handlingar skickas ut så snart dessa är klara. Styrelsen träffs inför årsmötet för genomgång och godkännande av verksamhetsberättelse 2015, verksamhetsplan 2016 och budget 2016

10. Övrigt
1. Forum för funktionshinder
Beslut. Marianne Sandström anmäls som länsförbundets representant och mottagare av minnesanteckningar

2. Nationella riktlinjer för MS o Parkinson
Diskuterades och styrelsen konstaterar att rehabilitering får låg prioritet och försvinner bland alla medicinska åtgärder. Se f.ö punkt 7


Peder Westerberg
Ordförande

Gunilla Janzén
Sekreterare

Karin Nilsson
Justeringsperson