Protokoll 160221

Ärende: Styrelsemöte Neuroförbundet Västerbotten
Plats: Hotell Björken Umeå
Tid: Söndag 21 februari 2016
Närvarande: Peder Westerberg, Mari Johansson, Karin Nilsson, Marianne Sandström Birgitta Boström, Gunilla Janzén
Adjungerade: Märta Johansson, Roger Lindahl Neuroförbundets kansli

1. Ordförande öppnar mötet
Ordförande Peder Westerberg öppnade mötet

2. Val av justeringsperson
Birigitta Boström

3. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes med tillägg under punkten övrigt

4. Godkännande av föregående protokoll
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna.
Protokollen presenteras på vår hemsida när de godkänts vid påföljande styrelsemöte.

5. Ekonomisk uppföljning t o m 151231 se bilaga
Beslut: - Bordlades till nästa styrelsemöte då Anders Jonsson närvarar.

6. Utse någon att representera neuroförbundet i arbetsgrupp som tillsammans, med landstingets nämnden för funktionshinder och handikapp skall planera en temadag 160608 om personer med flerfunktionshinder och deras situation
Beslut: Styrelsen utser Marianne Sandström

7. Uppföljning projektet Hälsa.....
Marianne Sandström presenterade en sammanställning av vad som hittills gjorts och vad som planeras. Roger Lindahl redovisade vad man gjort i andra försökslän.
Beslut: Rapporten redovisas på vår hemsida och i Nyhetsbrev 1 2016

8. Ansökningar Neurofonden
Beslut: Det utkast till nya regler och direktiv som rehabkommittén tagit fram ger en bra vägledning till vad och hur ansökningarna görs. Se bilaga

9. Övrigt
A. Förbundets förslag till debattartikel angående nya patientlagen Se bilaga
Beslut: AU ges i uppdrag att formulera om texten så den passar i Västerbotten

B. Utkast Ny Funktionshinderspolitisk strategi för Västerbottens läns landsting. Se bilaga
Beslut: Styrelsen ger AU i uppdrag att svara på remissen

C. Medlemsvärvning diskuterades
Roger Lindahl redogjorde för ett nytt projekt "Medlemsambassadörer" som pågår i några länsförbund. Roger kommer skicka ordförande material om projektet

D. Hemsidan
Roger Lindahl tar med sig några frågeställningar till Peter Andersson angående hemsidan och dess möjligheter att bli mera öppen och möjligt för medlemmarna att lyfta frågor/ämnen direkt på hemsidan.

E. Brukarråd Neurocentrum 160211
Genomgång av protokollet
Beslut: Protokollet läggs ut på vår hemsida

10. Nytt styrelsemöte
Beslut: Söndag 10/4 kl 12:00 ANSIA Lycksele

Anders Jonsson
Vice ordförande

Gunilla Janzén
Sekreterare

Birgitta Boström
Justeringsperson