Protokoll 160116

Ärende: Styrelsemöte Neuroförbundet Västerbotten
Plats: ANSIA Lycksele
Tid: Lördag 16 januari 2016
Närvarande: Anders Jonsson, Mari Johansson, Dick Nyberg, Karin Nilsson, Birgitta Boström, Agneta Frimodig, Månika Östlund, Gunilla Janzén
Adjungerade: Märta Johansson , Anita Franzén

1. Ordförande öppnar mötet
Vice ordförande Anders Jonsson öppnade mötet

2. Val av justeringsperson
Mari Johansson

3. Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes med tillägg under punkten övrigt

4. Godkännande av föregående protokoll
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna
Protokollen presenteras på vår hemsida när de godkänts vid påföljande styrelsemöte

5.Ekonomisk uppföljning t o m 151231se bilaga
Beslut: - Vid kommande styrelsemöte kommer en genomgång att ske av balans-och resultatrapport per 151231. Styrelsen ger Andres Jonsson och Gunilla Janzén att svara för den genomgången.
- Vid kommande styrelsemöte skall genomgång av ansökningsförfarande till Neuro- fonden och till kommunerna behandlas.

6. Inköp/anskaffning till lokal HSO
Beslut: Styrelsen ger AU i uppdrag att till nästa styrelsemöte presentera en samman- ställning av de behov av utrustning, som Länsförbundet har samt kostnader för detta.

7. Ansökningar Neurofonden
Genomgång av de medel som länsförbundet beviljats/ej beviljats från Neurofonden.
- Delfinansiering temadag " Bemötande i vårdrehabkedjan" 160222 i samarbete med Parkinsonförbundet o HSO Västerbotten 10.000 kr. Beviljats 7000 kr
- Delfinansieringsprojekt med Hjärnkraft "Egen kraft och hälsa 2020 för personer med förvärvade hjärnskador och deras närstående" 10.000 kr. Ej beviljats medel
- Uppföljning projekt "Hälsa för alla ....." 27.000 kr. Beviljats 21000 kr
- Regionresa beviljats 55.000 kr.

8. Uppföljning och rapporter verksamhets-/aktivitetsplan 2015
- Projekt Hälsa för alla
Beslut: genomgång vid nästa styrelsemöte

- Må Bra - helg Hallstaberget inställd. Vad bör vi tänka/göra inför framtida aktiviteter
Beslut: Se över spridning av information till medlemmar inför kommande inbjudningar.

- Hemsidan. Besvarat enkät angående behov av förändringar. Diskuterade vikten att hålla medlemmar informerade av vad som pågår och planeras.

9. Neuroförbundets Neurorapporten 2015 med temat Rehabilitering
Hur kan vi nyttja rapporten i vårt påverkansarbete? Vid kommande styrelsemöte kommer detta behandlas. Alla lokalföreningar fick ett exemplar av rapporten att ta del av inför kommande styrelsemöten.

10. HSO ordförandekonferens 151117
Gunilla J rapporterade från mötet som till stor del ägnades åt en presentation av tjänstemän från landstinget angående hur landstinget arbetar med den nya patientlagen som

bland annat innebär

- utvidgad informationsplikt gentemot patienten

- hälsa-och sjukvård inte får ges utan patientens samtycke

- möjlighet för patient att få en ny medicinsk bedömning utvidgas

- patienten skall ges möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet

Syftet med lagen: Stärka och tydliggöra patientens ställning i vården samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet

11. Rapporter

- Lokalföreningarna

Södra Lappland

Umebygden
- Genomförda aktiviteter hösten 2015: Några medlemmar deltog i Regionresa till Turkiet i september. Cafébesök en gång i månaden, restaurangbesök 1 gång i månaden, träning vid Neurorehab Sävar 1 gång i veckan. 2 gånger i månaden har sjuk gymnast varit närvarande, julbord, föreläsning av Anders Jonsson om sin fantastiska resa hösten 2015

Anders Jonsson medverkade i ett samrådsmöte med Funktionshinderrådet (f.d KHR) Under hösten planerat för en anhöriggrupp som startar i januari, samtalsgrupp för medlemmar pågår.

Norsjö-Malå
Planerar nu för nästa årsmöte. Avdelningen har under hösten haft ett medlemsmöte, surströmming, med information

Skellefteå
- Genomförda aktiviteter hösten 2015: I samband med Neurodagen presenterade sig Neuroförbundet vid CK Citykompaniet och en föreläsning anordnades på Folkparken om mindfulness av Ann-Cha Parval, mycket välbesökt. Deltagit i Brinken på kommunens inflyttarna (vad kan kommunen erbjuda en nyinflyttad familj)resulterade i en och annan ny medlem

- Brukarrådet Neurocentrum 150902
Minnesanteckningar från Brukarrådet har spridits till styrelseledamöterna

- Neurodagen
Dick N o Mari J rapporterade från temadagen om Myelit. Gunilla J rapporterade om att information om Neuroförbundet presentreses vi Neurocentrums mottagningar och Neurorehab i Sävar samt vid anhörigdagen den 6:e oktober i Väven, Umeå

- Forum för Folkhälsofrågor
Anders J rapporterade från senaste mötet och lyfte vikten av att Neuroförbundet finns representerat eftersom många av frågorna berör våra medlemmar

12. Flytt av Spasticitetsmottagning från Neurorehab Sävar till Neurologmottagningen
Beslut: Länsförbundet följer hur förändringen påverkar våra medlemmar

13. Bemötande i vård och rehabilitering. Temadag Aula Nordica 22:a februari
Beslut: Lokalföreningar meddelar Gunilla Janzén senast 1:a februari namn och adresser på medlemmar som önskar delta. Länsförbundet står för konferensavgiften 120 kr. Tillkommer kostnad för lunch och fika 130 kr.
Affischer delades ut till lokalföreningarna för spridning av information om temadagen.

14. Inbjudan Styrelseutbildning genom HSO i Umeå 23:e januari och Lycksele 30:e augusti
Påminnelse om att anmäla deltagare. Tänk på att anmäla personer som kan vara aktuella för styrelseuppdrag, som ordförande och sekreterare

15. Årsmöte 2016
Beslut: Umeå lördag 23:e april

16. Övrigt
- Vid Bemötandedagen 22/2-16 kommer Roger Lindahl från förbundet att närvara och bl a bemanna Neuroförbundets utställningsplats. Förslag från Roger L att vi sam las för att diskutera och följa upp vårt projekt Hälsa för alla på söndag 21/2.
Beslut: Vi lägger länsförbundets nästa styrelsemöte till söndag 21/2-16 i Umeå

- Följande rapporter från Socialstyrelsen avseende Vårdanalys finns att låna hos
Gunilla J
1. Patientlagen i praktiken - en baslinjemätning
2. Strukturreformer i häst-och sjukvårdssystem - erfarenheter från Danmark, Norge, England och Nederländerna
3. Lång väg till patientnytta - en uppföljning av nationell riktlinjers inverkan vården i ett decentraliserat system
4. Vårdval och jämlik vård inom primärvården - En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande
5. Vården ur patienters perspektiv - jämförelser mellan Sverige o 10 andra länder
6. Varierande väntan på vård - Analys och uppföljning av nationella vårdgarantin

17. Nästa styrelsemöte
Beslut: se punkt 16 ovan

Anders Jonsson
Vice ordförande

Gunilla Janzén
Sekreterare

Mari Johansson
Justeringsperson