Årsmötesprotokoll 2020

Årsmöte 2020 04 25 via Messenger och mobil

1. Årsmötets öppnande
Peder Westerberg förklarade årsmötet öppnat.

2. Val av ordförande för mötet
Peder Westerberg

3. Val av sekreterare för mötet
Gunilla Janzén

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll
Beslut: Anders Jonsson och Karin Nilsson

5. Val av två rösträknare
Beslut: Anders Jonsson och Karin Nilsson

6. Beslut om huruvida mötet blivit i behörig ordning sammankallat
Beslut: Mötet sammankallat i behörig ordning utifrån riktlinjer som Neuroförbundet beslutat maa Coronapandemin.

7. Upprättande och justering av ombudslängd
Beslut: Närvarande enligt deltagare- och ombudsförteckning

8. Godkännande av dagordning
Beslut: Godkändes

9. Val av mötesreferent
Beslut: Peder Westerberg

10. Verksamhetsberättelse för 2019
Godkändes och lades till handlingarna.                                              Bilaga 2

11. Ekonomisk redogörelse för 2019
Godkändes och lades till handlingarna.                                              Bilaga 3

12. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Godkändes och lades till handlingarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.                                                                                                             Bilaga 4

13. Behandling av förslag till verksamhetsplan för 2020
Styrelsens förslag godkändes och lades till handlingarna                   Bilaga 5

Camilla Björnehall  presenterade en idé som Umebygden i sitt digitala café diskuterat.  Idén handlar om att ta fram korta filmer där medlemmar får beskriva sina behov/förväntningar på rehabilitering och den betydelse den har.
Marianne Sandström rapporterade hur långt processen framskridit
avseende projekt ”Hälsa för alla även för personer med neurologisk diagnos eller skada
Beslut: Årsmötet gav den nya styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med de idéer som lyfts

14. Beslut om årsavgiftens storlek
Oförändrad, 5 kr per medlem

15. Beslut om budget för 2019
Styrelsens förslag till budget godkändes.                                            Bilaga 6

16. Beslut om antalet ledamöter för 2020
11 ordinarie ledamöter.

17. Val av:
ordförande 1 år
Peder Westerberg 

ordinarie ledamöter
Anders Jonsson                valdes på 2 år omval
Karin Nilsson                     valdes på 2 år omval
SaraMari Eriksson             valdes på 2 år nyval
Birgitta Boström                 valdes på 1 år omval
Mari Johansson                 valdes på 1 år omval
Nina Strandgren                 valdes på 1 år omval
Stellan Berglund                 valdes på 1 år omval
Bengt Sjögren                     valdes på 1 är nyval                                 
Gunilla Janzén                    valdes på 1 år omval
Marianne Sandström          valdes på 1 år omval

2 revisorer för 1 år
Till revisorer valdes Göran Isberg, Marcus Broberg

Valberedning
Till valberedning valdes Desirée Johnzon, sammankallande, Stefan Jonsson. Valberedning kan adjungera styrelsen.

18. Behandling av motioner
Inga motioner inkomna     

19. Övriga ärenden
- Ordförande uppmärksammade och tackade avgående ledamöter i styrelsen, Agneta Frimodig och Alf Johansson
- Utbildningsinsatser, marknadsföring och opinionsarbete skall ske med fokus på hela länet:
Beslut: Årsmötet ger nya styrelsen i uppdrag att utgå från hela länet i planering och aktiviteter.

20. Årsmötet avslutades
Ordförande Peder Westerberg avlutade årsmöte

Peder Westerberg
Ordförande

Gunilla Janzén
Sekreterare

Anders Jonsson
Justeringsperson

Karin Nilsson
Justeringsperson