Årsmötesprotokoll 2019

Årsmöte 2019 04 27 Folkets Hus Umeå

1. Årsmötets öppnande
Peder Westerberg förklarade årsmötet öppnat.

2. Val av ordförande för mötet
Peder Westerberg

3. Val av sekreterare för mötet
Gunilla Janzén

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll
Beslut: Mari Johansson och Nina Strandgren

5. Val av två rösträknare
Beslut: Mari Johansson och Nina Strandgren

6. Beslut om huruvida mötet blivit i behörig ordning sammankallat
Beslut: Mötet sammankallat i behörig ordning

7. Upprättande och justering av ombudslängd
Beslut: Närvarande enligt ombudsförteckning

8. Godkännande av dagordning
Beslut: Godkändes

9. Val av mötesreferent
Beslut: Peder Westerberg

10. Verksamhetsberättelse för 2018
Godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 1

11. Ekonomisk redogörelse för 2018
Godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 2

12. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Godkändes och lades till handlingarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Bilaga 3

13. Behandling av förslag till verksamhetsplan för 2019
Styrelsens förslag godkändes med tillägg att årsmötet ger nya styrelsen i uppdrag aktivt arbeta med att stödja lokalföreningarna i medlemsfrågor som medlemsrekrytering, medlemsvård och påverkansarbete samt att delta i kurser och konferenser anordnade av riksförbundet. Bilaga 4

14. Beslut om årsavgiftens storlek
Oförändrad, 5 kr per medlem

15. Beslut om budget för 2019
Styrelsens förslag till budget godkändes. Bilaga 5
Kan bli möjligt 2019 att söka medel från Funktionsrätt tillsammans med minst ett annat länsförbund i projekt/påverkansarbete.

16. Beslut om antalet ledamöter för 2019
11 ordinarie ledamöter.

17. Val av:
ordförande 1 år
Peder Westerberg

ordinarie ledamöter
Gunilla Janzén                    vald på 2 år 2018
Anders Jonsson                  vald på 2 år 2018
Marianne Sandström          vald på 2 år 2018
Birgitta Boström                  valdes på 1 år omval
Karin Nilsson                      valdes på 1 år omval
Agneta Frimodig                 valdes på 1 år omval
Mari Johansson                  valdes på 1 år omval
Alf Johansson                     valdes på 1 år omval
Nina Strandgren                 valdes på 1 år omval
Stellan Berglund                 valdes på 1 år nyval

2 revisorer för 1 år
Till revisorer valdes
Göran Isberg, Marcus Broberg

Valberedning
Till valberedning valdes Desirée Johnzon, sammankallande, Stefan Jonsson. Valberedning kan adjungera styrelsen.

18. Motioner
Inga motioner inkomna

19. Övriga ärenden
- Inför kommande årsmöten skall föredragningslistan kompletteras med en punkt: Frågor till styrelsen

- Reseverksamheten. Anders Jonsson väckte frågan om vad som bör göras av de   hjälpmedel som reseverksamheten har i förvaring. Behovet inte lika stort eftersom tillgänglighet förbättrats på resmålen över tid. Resebehoven har för ändrats över tid. Den inbjudan som gått ut från Västernorrland har hittills få anmälningar. Kortare resor efterfrågas mera.

- MS-dagen ,World MS-day, 190601. Mari Johansson informerade att hon själv uppmärksammar dagen genom att berätta om hur det är att leva  med neurologisk sjukdom/MS vi en öppen föreläsning i Equmeniakyrkan

20. Årsmötet avslutades
Ordförande Peder Westerberg avlutade årsmötet

Peder Westerberg
Ordförande

Gunilla Janzén
Sekreterare

Mari Johansson
Justerare

Nina Standgren
Justerare