Årsmötesprotokoll 2017

Årsmöte 2017 04 22 Stiftgården Skellefteå

1. Årsmötets öppnande
Peder Westerberg förklarade årsmötet öppnat.

2. Val av ordförande för mötet
Peder Westerberg

3. Val av sekreterare för mötet
Gunilla Janzén

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll
Anders Jonsson
Karin Nilsson

5. Val av två rösträknare
Anders Jonsson
Karin Nilsson

6. Beslut om huruvida mötet blivit i behörig ordning sammankallat
Beslut: Mötet sammankallat i behörig ordning

7. Upprättande och justering av ombudslängd
Närvarande enligt ombudsförteckning

8. Godkännande av dagordning
Godkändes med tillägg av punkter under övriga frågor

9. Val av mötesreferent
Peder Westerberg och Anders Jonsson

10. Verksamhetsberättelse för 2016
Godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 1

11. Ekonomisk redogörelse för 2016
Godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 2

12. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Godkändes och lades till handlingarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Bilaga 3

13. Behandling av förslag till verksamhetsplan för 2017
Styrelsens förslag godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 4
Deltagande i Neuropromenaden tas upp vid nya styrelsens första styrelsemöte

14. Beslut om årsavgiftens storlek
Oförändrad, 5 kr per medlem

15. Beslut om budget för 2017
Styrelsens förslag till budget godkändes. Bilaga 5

16. Beslut om antalet ledamöter för 2016
10 ordinarie ledamöter.

17. Val av:
ordförande 1 år
Peder Westerberg

ordinarie ledamöter
Gunilla Janzén vald på 2 år 2016
Anders Jonsson vald på 2 år 2016
Marianne Sandström vald på 2 år 2016
Dick Nyberg valdes på 1 år omval
Birgitta Boström valdes på 1 år omval
Karin Nilsson valdes på 1 år omval
Agneta Frimodig valdes på 1 år omval
Mari Johansson valdes på 1 år omval
Alf Johansson valdes på 1 år nyval

2 revisorer för 1 år
Till revisorer valdes Göran Isberg, Markus Broberg

Valberedning
Till valberedning valdes
Desirée Johnzon sammankallande, Månika Östlund, Tobias Eriksson

18. Behandling av motioner
Inga motioner inkomna

19. Nya stadgar Björkgårdsfonden bilaga 6
Beslut: Årsmötet beslutar enhälligt att anta de reviderade stadgarna för Björk gårdsfonden

20. Nulägesrapport Länsförbundets projekt "Hälsa för alla även för personer med neurologisk diagnos
Vårt projekt/opinionsarbete fortskrider. Arbetsgruppen har utökats med en ny medlem, Mats Nilsson. Mats tipsade oss om Hälsobro. Vi har under våren sökt fler samarbetspartners inom HSO.
I samband med Internationella MS-dagen 31 maj anordnar MS fonden den 1:a juni i samarbete med Neuroförbundet Västerbotten, Neurorehab Sävar och Neurologkliniken en konferens i Umeå "MS-dagen 2017 Utveckling med utmaning".
En temadag i september anordnas av landstingets Nämnden för funktionshinder och habilitering. Marianne Sandström ingår i arbetsgruppen som planerar för denna

21. Övriga frågor
Årsmötet uppmanar den nya styrelsen att hjälpas åt med att skriva debattartiklar t ex kring färdtjänsttaxor, pressmeddelanden och notiser i samband med föreläsningar och aktiviteter.

22. Avtackning
Ordförande Peder Westerberg tackade den avgående styrelseledamoten Månika Östlund för hennes insatser i styrelsen.

23. Årsmötet avslutades
Ordförande Peder Westerberg avlutade årsmötet och tackade lokalföreningen Skellefteå, som arrangerat årsmötet.

Peder Westerberg
Ordförande

Gunilla Janzén
Sekreterare

Anders Jonsson
Justerare

Karin Nilsson
Justerare