Årsmötesprotokoll 2016

Årsmöte 2016 04 08 Hotell Björken Umeå

1. Årsmötets öppnande
Peder Westerberg förklarade årsmötet öppnat.

2. Val av ordförande för mötet
Peder Westerberg

3. Val av sekreterare för mötet
Gunilla Janzén

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll
Anders Jonsson
Marianne Sandström

5. Val av två rösträknare
Anders Jonsson
Marianne Sandström

6. Beslut om huruvida mötet blivit i behörig ordning sammankallat
Beslut: Mötet sammankallat i behörig ordning

7. Upprättande och justering av ombudslängd
Närvarande enligt ombudsförteckning

8. Godkännande av dagordning
Godkändes med tillägg av punkter under övriga frågor

9. Val av mötesreferent
Peder Westerberg

10. Verksamhetsberättelse för 2015
Styrelsens förslag efter justering godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 1

11. Ekonomisk redogörelse för 2015
Godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 2

12. Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Godkändes och lades till handlingarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Bilaga 3

13. Behandling av förslag till verksamhetsplan för 2015
Styrelsens förslag godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 4

14. Beslut om årsavgiftens storlek
Oförändrad, 5 kr per medlem

15. Beslut om budget för 2016
Styrelsens förslag till budget godkändes. Bilaga 5

16. Beslut om antalet ledamöter för 2016
10 ordinarie ledamöter.

17. Val av:
ordförande 1 år
Peder Westerberg

ordinarie ledamöter
Gunilla Janzén valdes på 2 år
Anders Jonsson valdes på 2 år
Marianne Sandström valdes 2 år
Månika Östlund valdes p�� 1 år omval
Dick Nyberg valdes på 1 år omval
Birgitta Boström valdes på 1 år omval
Karin Nilsson valdes på 1 år omval
Agneta Frimodig valdes på 1 år omval
Mari Johansson valdes på 1 år omval

2 revisorer för 1 år
Göran Isberg
Magnus Broberg

1 förtroendeläkare för 1 år
Peter Sundström föreslagen. Valberedning ej erhållit svar. Årsmötet beslutar att funktionen inte längre krävs.

Valberedning
Desirée Johnzon

18. Behandling av motioner
Inga motioner inkomna

19. Nulägesrapport Länsförbundets projekt " Hälsa för alla - även för personer med neurologisk diagnos?"
Marianne Sandström, projektets talesperson, gav en nulägesrapport och ett förslag till uttalande från årsmöte. Bilaga 6.
Beslut: Årsmötet ställer sig bakom förslag till uttalande från årsmötet.

20. Övriga frågor
a. Björgådsfondens stadgar behöver revideras.
Beslut: Årsmötet ger den nya styrelsen i uppdrag att arbeta fram förslag till nya stadgar utifrån dagens förutsättningar.

b. Opinionsbildning
Beslut: Årsmötet ger den nya styrelsen i uppdrag att fortsätta arbeta för att öka medvetenhet och kunskap kring funktionshinder.

c. Årsmötet höll parentation för de medlemmar som under året gått bort

21. Årsmötet avslutades