Idiopatisk intrakraniell hyper­tension

Idiopatisk intrakraniell hypertension (IIH), är ett tillstånd som kännetecknas av för högt tryck i centrala nervsystemet utan att man finner någon orsak till detta. Det är en ovanlig sjukdom. Andra benämningar på sjukdomen är benign intrakraniell hypertension och pseudotumor cerebri.

Symtomen är framför allt huvudvärk, men även synförändringar (synnedsättning, dubbelseende, övergående synfenomen) är vanligt. Detta kan bero på förändringar i ögonbotten, så kallat papillödem, på grund av att det ökade trycket påverkar synnerven.

Andra symtom som kan förekomma är kräkningar, tinnitus, nackvärk, ljuskänslighet och i sällsynta fall vakenhetssänkning.

Den traditionella behandlingen består i att återställa trycket i centrala nervsystemet genom upprepade lumbalpunktioner. Traditionellt har man även behandlat sjukdomen med kortison, men hittills finns inget bevis för att denna behandling hjälper. Ibland används kompletterande behandling med smärtstillande läkemedel mot huvudvärken. Förutom läkemedelsbehandling har man prövat olika former av kirurgisk behandling, bland annat shuntning.