CRPS (Komplext regionalt smärtsyndrom)

CRPS står för Complex Regional Pain Syndrome eller komplext regionalt smärtsyndrom på svenska. Det är ett smärttillstånd som uppträder i ett avgränsat område och som förutom smärta också kan ge andra besvär i samma område. Nästan alltid är det en extremitet, arm eller ben, som drabbas.

Tillståndet kan ge intensiva brännande eller värkande smärtor tillsammans med svullnad, ändrad hudfärg, ändrad temperatur, onormal svettning och överkänslighet i det angripna området. Det kan också leda till svårigheter i finmotorik samt atrofi av hår och naglar.

Begreppet komplext regionalt smärtsyndrom

  • Komplext - ordet komplext står för att det är en komplicerad diagnos med många olika komponenter.
  • Regionalt - ordet regionalt står för att besvären inte är begränsade till fördelningen av en enda perifer nerv.
  • Smärt(a) - ordet pain/smärta kommer såklart från den ständiga smärtan som den drabbade upplever. Smärtan är intensiv, ihållande och oproportionerligt hög i förhållande till eventuell ursprungliga skada.
  • Syndrom - det sista ordet, syndrom, betecknar att det handlar en kombination av ett flertal symtom/avvikelser i flera av kroppens organ som har en gemensam orsak.

Orsaken är inte helt klarlagd. Oftast uppstår det efter en större skada mot en arm eller ett ben, men den kan också utlösas av en mindre skada som passerat obemärkt. Det händer även att det kan uppkomma efter stroke, hjärtsjukdom eller spontant.

Det finns två typer av CRPS

CRPS 1, med bland annat smärta, utan någon identifierbar nervskada.

CRPS 2, med bland annat smärta, med en konstaterad nervskada.

Behandling

Behandlingen bör göras av eller i samarbete med en smärtklinik. Det finns smärtcentrum på universitetssjukhusen.

Exempel på behandlingsmöjligheter:

  • Fysioterapi och arbetsterapi
  • Psykoterapi
  • Läkemedel, främst läkemedel som används vid neuropatisk smärta
  • Rehabilitering med rörelse- och känselträning är av central betydelse.