En skärmdump med citat från enkäten. Illustration.
Vi har ställt frågor om coronapandemin till samtliga våra medlemmar. Illustration: Sara de Haas och Bedow

Uppföljande enkät från Neuro om coronapandemins effekter

, Sara de Haas

Många av Neuros medlemmar har påverkats svårt av den rådande coronapandemin. Måndagen den 16 augusti var sista svarsdag på Neuros uppföljande medlemsenkät om coronapandemins effekter. Redan torsdagen samma vecka användes svaren i Neuros presentation för regeringens så kallade coronakommission.

Neuro ställde frågor till samtliga medlemmar inom områdena:

  • mående
  • ekonomi
  • hjälpinsatser i hemmet
  • hälso- och sjukvård
  • rehabilitering.

Därutöver undersökte förbundet om medlemmarna varit behjälpta av de insatser och det stöd som Neuro erbjudit, under pandemin.

Mående under coronapandemin

På frågan ”Vilka konsekvenser har pandemin fått för dig?” svarade många att deras möjligheter till egenträning kraftigt har försämrats. Egenträning, så som regelbunden vattengymnastik, är en viktig del av mångas rehabiliteringsprogram.

Många vittnar också om att de har känt sig nedstämda, ensamma och oroliga. Det är också vanligt att Neuros medlemmar har drabbats av uppskjuten eller utebliven vård och rehabilitering, liksom att personer blivit mer beroende av sina närstående.

Ekonomi under coronapandemin

Flera medlemmar har drabbats hårt av sena utbetalningar till personer med rätt till så kallad smittskyddspenning. Det finns exempel på medlemmar som tvingats skuldsätta sig i år framöver, till exempel för att de fått ta tjänstledigt utan lön för att skydda sig själva eller anhöriga i riskgrupp.

Hjälpinsatser i hemmet

Av de svarande som vanligtvis får hjälp av hemtjänst eller personlig assistans är det närmare 1 av 5 som avstått någon av insatserna på grund av smittorisk. Dessutom fick över 1 av 10 minskad hemtjänst eller assistans på grund av kommunens ändrade prioriteringar.

Hälso- och sjukvård under coronapandemin

Fler än var fjärde svarande anser inte att de fått den vård de hade behövt under pandemin. Närmare 1 av 3 har avstått från hälso- och sjukvård på grund av smittorisk och närmare 1 av 4 har nekats vård som en följd av omprioriteringar, på grund av pandemin. Detta bland de svarande som varit i behov av hälso- och sjukvård (över 2 000 personer).

Rehabilitering under pandemin

Hälften av de svarande hade ingen rehabilitering eller egen träning inplanerad under pandemin. Det är en anmärkningsvärt hög siffra som borde vara mycket lägre.

Av dem som hade rehabilitering eller egen träning inplanerad var det också många som blev utan: 77 procent av dem svarade att de skulle ha deltagit i någon neurologisk rehabilitering eller egen träning som inte blev av på grund av coronapandemin. I över 70 procent av fallen fattades beslutet att ställa in rehabiliteringen/träningen av någon annan, alltså oavsett individuell preferens.

Neuros stöd under coronapandemin

Många lovordar Neuro i slutet av enkäten och tackar för det stöd de fått i form av exempelvis tydlig information, tips vid diagnosträffar, gemenskap under sittzumbapass och fikor med mycket mera:

Jag har haft mycket nytta och glädje av förbundets och lokalföreningens tidningar, utskick och aktiviteter under pandemin

Stolt över att tillhöra Neuro!

Vilken tur att Neuroförbundet finns!

Tack för givande information, fokus o engagemang

Hur tas det vidare?

Torsdagen den 19 augusti höll förbundsordförande Lise Lidbäck en fullmatad presentation för Coronakommissionen, tillsatt av regeringen, där hon berättade om Neuros medlemmars erfarenheter. Hon presenterade också förslag på vad vi kan lära av dessa erfarenheter. Neuro önskar inför nästa samhällskris, så som en pandemi, ett tätare samarbete med regeringen och andra offentliga institutioner för att säkerställa att våra medlemmars intressen och behov tillgodoses.