Synpunkter angående förslag till ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall samt till ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Neuroförbundet har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerat förslag. Vi har tidigare yttrat oss över Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, TSF 2013-161. Yttrandena bifogas.

Vår referens: Karin Månsson

Till Näringsdepartementet

n.registrator@regeringskansliet.se
marie.egerup@regeringskansliet.se

Stockholm 2016-06-03

Synpunkter angående förslag till ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall samt till ändring i förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift

Neuroförbundet har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerat förslag. Vi har tidigare yttrat oss över Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, TSF 2013-161. Yttrandena bifogas.

Neuroförbundet menar att olaglig hantering av parkeringstillstånd och användning av ogiltiga parkeringstillstånd naturligtvis måste stävjas och beivras.

Parkering och parkeringstillstånd är emellertid ett problem för många med nedsatt funktionsförmåga. Lämpligt placerade och dimensionerade parkeringsplatser kan saknas. Det kan dessutom vara svårt att få parkeringstillstånd för rörelsehindrad eftersom de behov och förutsättningar personen har inte omfattas av föreskrifter och allmänna råd.

Neuroförbundet vidhåller att en samlad översyn av transporter och förflyttning för personer med nedsatt funktionsförmåga behöver komma till stånd. Översynen måste självfallet omfatta även parkeringsmöjligheter.

Med vänlig hälsning

Neuroförbundet
Lise Lidbäck
Förbundsordförande