Smärta ett mycket stort problem för många och en stor vårdutmaning

-Smärta är en stor utmaning för vården. Av de som drabbas av smärta är det många som tycker att den är det största problemet i sjukdomsbilden, eftersom smärtan ofta inverkar negativt på sömn, arbete, fritid samt på den upplevda livskvalitén. Det bekräftar sjukgymnasten och forskaren Cecilia Norrbrink, vid KI.

Definitionen av smärta är enligt den internationella smärtorganisationen IASP, International Association for the Study of Pain följande:

"Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse, förenad med verklig eller möjlig vävnadsskada, eller beskriven som sådan skada."

-Smärta är ett vanligt problem och en stor utmaning för vården. Det finns flera olika typer av smärta där de två vanligaste smärttyperna är de som kommer från rörelseapparaten, så kallad nociceptiv smärta, och smärta relaterad till nervskada eller nervsjukdom, neuropatisk smärta. Det slår Cecilia Norrbrink fast. Hon är legitimerad sjukgymnast och docent i rehabiliteringsmedicin vid Karolinska institutet, KI.

Cecilia Norrbrink avslöjar också att hon håller på med en ny spännande artikel som förhoppningsvis är färdig efter sommaren 2014. Den handlar om hur patienter och läkare vill förbättra smärtvården.

Här är Norrbrinks forskningserfarenheter hittills

Cecilia Norrbrink har fått ekonomiskt stöd från Neuroförbundet (tidigare NHR) via NHR-fonden för sin forskning kring smärta och här följer hennes sammanfattande artikel om arbetet hittills:

"Den som drabbas av en ryggmärgsskada får förlamningar och känselbortfall i varierande omfattning men kan också få problem med smärta. Cirka två tredjedelar rapporterar att de har ont och mellan 40 och 50 procent utvecklar neuropatisk smärta. Smärta från rörelseapparaten kan bero på andra skador man fått vid skadetillfället men man kan också utveckla smärtproblem över tid, till följd av överbelastning av framförallt axlar, armbågar och handleder. Den neuropatiska smärtan kan komma direkt i samband med skadetillfället men det vanligaste är att den debuterar under de första månaderna efter skadan.

Största problemet för många

Av de som drabbas av smärta är det många som tycker att den är det största problemet eftersom smärtan ofta inverkar negativt på sömn, arbete, fritid samt på den upplevda livskvalitén.

Det är av stor vikt att smärtan omhändertas på ett adekvat sätt tidigt och att man försöker klassificera smärtan som nociceptiv eller neuropatisk. Detta kan vara svårt och kräver hög kompetens i smärtdiagnostik. Uppkomst av den belastningsrelaterade smärtan ska förhindras så långt det är möjligt genom att man tidigt och regelbundet får hjälp med att hitta en optimal sitt- och körställning om man kör rullstol eller med gånghjälpmedel och ortoser om man är gående. Likaså behöver man regelbundet se över förflyttningsteknik, träningsvanor och hjälpmedelsbehov.

Söka vårdhjälp tidigt är viktigt

Om man börjar få ont i muskler och leder är det bra att söka hjälp tidigt då det är lättare att komma tillrätta med smärtproblemen i ett tidigt skede. Belastningsrelaterad smärta behandlas med fördel med fysisk träning, för den som kan, men även behandlingsformer som akupunktur, transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) och läkemedel kan lindra smärtan. Det är viktigt att parallellt se över orsakerna bakom smärtuppkomsten och förändra bakomliggande faktorer för att inte smärtan ska komma tillbaks igen.

Neuropatiska smärtan svarar inte

Den neuropatiska smärtan kan ibland vara svår att skilja från den belastningsrelaterade och behandling är ofta en utmaning för oss i vården. Tyvärr är neuropatisk smärta efter en ryggmärgsskada något som sällan går över utan blir ofta ett livslångt problem som man måste lära sig att leva med.

Den neuropatiska smärtan svarar inte på traditionella läkemedel som vanligtvis används mot smärta, utan istället rekommenderas i första hand antiepileptika och/eller antidepressiva läkemedel. Dessa kan ha effekt på den neuropatiska smärtan men är tyvärr ibland förenade med besvärande biverkningar. Därför efterfrågas ofta andra behandlingsmetoder.

Alternativa smärtlindringar kan hjälpa

Forskningen inom det komplementärmedicinska området, såsom på träning, TENS, massage, akupunktur och på kognitiv beteendeterapi (KBT) för neuropatisk smärta är begränsad. En del personer får god smärtlindring av dessa metoder men effekterna på gruppnivå är i studier måttliga. Fördelen med metoderna är att de sällan ger oönskade biverkningar.

I studier där patienter tillfrågats om vad de själva tycker hjälper mot deras smärta kommer ofta just komplementärmedicinska behandlingsmetoder upp. Värme, massage och träning anses vara bland de mest effektiva. Många berättar också om att de får lindring av till exempel akupunktur, yoga och meditation. Patienterna berättar att de sällan får erbjudande om komplementärmedicinska behandlingsmetoder från hälso- och sjukvården men skulle önska att annat än läkemedel kunde erbjudas som behandling för deras neuropatiska smärta.

Träffa andra med smärta kan vara lindring

Över tid utvecklar man olika strategier för att hantera den smärta som inte kan lindras, men många upplever att man får lära sig detta på egen hand, att sjukvården inte har så mycket att erbjuda här. Många tror att det skulle vara bra att få träffa andra personer i samma situation, liksom att träffa de som kommit längre, de som hittat bra copingstrategier.

Samlad kunskap om smärta i ny bok

I Smärthandboken har jag samlat kunskap från min och andras forskning och från klinisk erfarenhet. Boken vänder sig i första hand till den som själv har en ryggmärgsskada och smärtproblematik. Den innehåller information om hur smärta uppstår, hur man klassificerar smärta och hur smärta kan behandlas både med läkemedel och komplementärmedicinska metoder. I boken får man också möta tre framstående forskare och tre personer med ryggmärgsskada och smärta och ta del av deras erfarenheter. Boken kan även vara värdefull för den som är anhörig och den som arbetar med personer som har en ryggmärgsskada och smärta."

Denna artikel är också publicerad i Neuroförbundets magasin Reflex nummer 6-2013.

Den internationella smärtorganisationen förkortas IASP, International Association for the Study of Pain. Läs mer på deras webbplats: www.iasp-pain.org

Håkan Sjunnesson /redaktör Neuroförbundet

Läs mer om sjukgymnasten och docenten Cecilia Norrbrinks forskningsarbete här