helikopter och trombektomiutrustning
Snabb transport till större sjukhus är mycket viktigt för att en trombektomi ska kunna genomföras vid misstänkt stroke av blodpropp i hjärnan. Foto: Håkan Sjunnesson & KS

Reviderade stroke-riktlinjer ger 24-timmarsfönster för trombektomi

, Håkan Sjunnesson

Socialstyrelsen har genomfört en översyn av de nationella riktlinjerna för vård vid stroke. Syftet är att säkerställa att riktlinjerna är aktuella och bygger på bästa tillgängliga kunskap. Översynen har lett till några nya rekommendationer.

-Kontinuerlig uppföljning och trombektomi upp till 24 timmar vid viss typ av stroke är de största nyheterna, säger Roger Lindahl i Neuro, som ingått i prioriteringsarbetet.

25 000 personer drabbas årligen av en stroke i Sverige. Åtta av tio (80 procent) fall handlar om en blodpropp i hjärnan som stoppar upp blodtillförseln och resten, 20 procent är en hjärnblödning.

Det är den som får en större blodpropp i hjärnan eller i blodkärl nära hjärnan som kan räddas av en så kallad trombektomi. En lång mikrokateter med en millimeterliten öppningsbar korg i änden, förs upp till det tilltäppta kärlet i hjärnan via ljumsken. Patienten röntgas under tiden så att läkaren ser blodproppen. Med den fjärrstyrda lilla korgen kan blodproppen så fångas in i blodkärlet och dras ut, så att blodet kan flöda fritt igen. Det gör att hjärnan inte hinner ta skada av brist på blodtillförsel.

Hopp för 200 personer 2020

De nya rekommendationerna i de nationella riktlinjerna för strokevården, finns inom områdena insatser och behandling i akut skede samt rehabilitering i tidig och sen fas. Socialstyrelsen ger bland annat rekommendationer om att trombektomi är effektivt att utföras ända upp till 24 timmar efter insjuknandet av en viss typ av stroke (i hjärnans främre del efter vissa insatser). Dessa rekommendationer är särskilt viktiga ur ett styrnings- och ledningsperspektiv – de bedöms påverka hälso- och sjukvårdens kostnader, organisation och kompetensförsörjning.
Lise Lidbäck. Foto: Håkan Sjunnesson Neuro
- Vilken god nyhet. Den ger ytterligare hopp till uppskattningsvis 200 patienter fler per år, som förhoppningsvis slipper svåra funktionsnedsättningar efter en stroke enligt socialstyrelsen, säger Lise Lidbäck, ordförande för Neuro.

Neuro med i prioriteringsarbetet

Roger Lindahl är koordinator för forskning och rehabilitering i förbundet Neuro och han är förbundets representant i den prioriteringsgrupp som arbetat fram de nationella riktlinjerna för stroke-vården. Ett uppdrag som han värderar högt.

- Det har varit och är ett väldigt stimulerande arbete. Bitvis har det varit väldigt svårt att som representant för patienter säga vad som ska prioriteras och som följd av det, andra insatser som får nedprioriteras. Han beskriver det som att kunna hamna i en form av ”gisslansituation”, eftersom organisation Neuro ju vill att alla med stroke ska få den vård som kan vara bra för kanske bara en individ.

- Men vi måste inse att samhällets resurser är begränsade och det är viktigt att pengarna, våra gemensamma skattemedel, läggs rätt, säger Roger Lindahl och fortsätter:

Oftare revideringar framöver

- Den i sig största nyheten i årets roger lindahl. Foto: Håkan Sjunnesson Neurorevidering är att man i de nya riktlinjerna har en kontinuerlig uppföljning för att kunna göra nya prioriteringar allt eftersom nya kunskaper fås. Enligt den tidigare processen skulle riktlinjerna reviderades med sju – åtta års mellanrum och det hinner hända mycket på den tiden.

- En annan viktig nyhet i de nyreviderade riktlinjerna är alltså att man öppnar för fler insatser för att möjliggöra trombektomi inom 24 timmar efter en misstänkt stroke, säger Roger Lindahl. Tidigare rekommendation var att trombektomi skulle ske inom 6 timmar, för att effektivt förhindra skador.

- De uppdaterade riktlinjerna innebär att den som insjuknar i stroke ska få en snabbare och bättre behandling samt att beslutsfattare inom sjukvården får ett bättre underlag för att prioritera kostnader, organisation och kompetensförsörjning. Förhoppningsvis leder detta till att antalet som insjuknar och antalet som får större funktionsnedsättningar, fortsätter att minska, säger Roger Lindahl.

Viktiga insikter i vårdresonemang

Arbetet med prioriteringsarbetet är viktigt för både Roger Lindahl och för Neuro, att ha en medarbetare med på en central position.
- Det har betytt att jag har kommit till insikt i hur man resonerar inom vården och fått knyta många intressanta kontakter. Det har ju varit en bred skara vårdprofessionella som deltagit exempelvis neurologer, internmedicinare, specialister på kranskärl, fysioterapeuter, dietister, logopeder, neuropsykolog.

- Jag tycker vi har haft givande diskussioner och generellt upplever jag att vårdpersonalen har en god förståelse för patientperspektivet från oss i patientorganisationen och nyttan med givna insatser och en vilja till förbättring, säger Roger Lindahl, Neuro.


Fakta trombektomi

Trombektomi med stent retriever eller aspirationskateter, innebär att en mikrokateter förs upp till det tilltäppta kärlet i hjärnan via ljumsken. När katetern förs tillbaka genom det tilltäppta kärlet trängs blodproppen undan och fångas in av stenten, alternativt sugs upp av aspirationskatetern. Källa: Läkemedelsvärlden

Viktigt med snabb behandling

Varje år drabbas cirka 25 000 personer av stroke i Sverige och det är den tredje vanligaste dödsorsaken. Tiden mellan insjuknande, diagnos och behandling är avgörande. Men det är i dag stora skillnader mellan sjukhus och regioner när det gäller tidsfördröjningen. Källa: Socialstyrelsen.

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Vill du veta mer?

För dig som är medlem i Neuroförbundet, har angett din mejladress och en eller flera intressediagnoser.

NEURO diagnosnytt stroke