Regeringsförslag om smittbärarpenning svarar inte mot riksdagsuppdraget

, Håkan Sjunnesson

Vi anser att regeringens nya förslag om smittbärarpenning inte svarar upp mot riksdagens uppdrag i frågan. Det är oacceptabelt, hävdar Neuros förbundsordförande Lise Lidbäck, som ställer sig helt och fullt bakom Funktionsrätt Sveriges remissvar. Det handlar bland annat om vilka närstående till personer i riskgrupper som ska omfattas av smittbärarpenning.

"Neuro har drivit på frågan om smittbärarpenning till riskgrupper och deras närstående under hela våren, tillsammans med våra systerförbund i Funktionsrätt Sverige.

Nu har nya förslag kommit ut på remiss, som vi fick ett dygn på oss att besvara. Vi har medverkat till och ställer oss helt bakom Funktionsrätt Sveriges remissvar. (se nedan i denna artikel)

Tidigare besked har givits om att personer tillhörande riskgrupper och som måste avstå förvärvsarbete, skall kunna ansöka om smittbärarpenning from 1 juli 2020.


Den 16 april nåddes vi av det glädjande beskedet om att Riksdagen givit Regeringen det viktiga uppdraget att snarast återkomma med ett förslag som säkrar att personer i riskgrupp får ett effektivt skydd mot smitta via socialförsäkringssystemet.

Regeringen skulle också analysera om det ur ett smittskyddsperspektiv finns behov av att de som bor med personer i riskgrupper tillfälligt också behöver avstå från att arbeta i hemmet.

Det har nu gått mer än två månader sedan Regeringen fick uppdraget och turerna har varit många. Detta i sig är anmärkningsvärt. Tillsammans med Funktionsrätt Sverige konstaterar vi att det nu lagda förslaget inte svarar upp mot riksdagens uppdrag, när det gäller smittbärarpenning till närstående.

Vi har i tidigare skrivelser uppmärksammat Regeringen på att Socialstyrelsens rekommendationer, när det gäller närstående, går stick i stäv med Folkhälsomyndighetens uttalande. Därför bad vi att frågan skulle återemitteras till Socialstyrelsen. Vi kan nu konstatera att man inte tagit hänsyn till våra synpunkter överhuvudtaget, vilket är anmärkningsvärt.

I stället läggs nu ett förslag där endast närstående som arbetar som personlig assistent åt en person minst 80 tim/månad, alternativt uppbär närståendepenning för att vårda en svårt sjuk anhörig, skall omfattas av smittbärarpenningen. Dessa ska dessutom vara yrkesverksamma vid sidan om. På vilket sätt som just denna snäva avgränsning skulle vara effektiv mot smittspridning framgår inte.

Detta är helt oacceptabelt. Ett stort antal neurologiska diagnoser innebär en mycket stor risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid Covid-19. Med tanke på utvecklingen inom LSS, där många har förlorat eller nekats personlig assistans, är många med dessa diagnoser helt beroende av sina närstående för hjälp i det dagliga livet. Dessa skall nu enligt förslaget uteslutas från ett effektivt smittskydd via socialförsäkringen.

Vi kan också konstatera att utbetalningsbegränsningen på max 90 dagar kvarstår och att inga retroaktiva utbetalningar kommer att göras. Detta trots att många av medlemmarna i Neuro och deras närstående, har vittnat om att de har tvingats stanna hemma sedan mitten av mars, för att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Personer har berättat att de tvingats ta SMS-lån och använda sparade medel. De riskerar nu att hamna i stora ekonomiska svårigheter. Det kan vi inte acceptera.

Covid-19-pandemin är allvarlig och skördar nya offer varje dag. På Neuro kommer vi att fortsätta vårt intensiva arbete för att se till att alla som riskerar att bli allvarligt sjuka, ges möjlighet att skydda sig mot smitta. Det handlar om att rädda liv!"

Lise Lidbäck
Förbundsordförande Neuro

Anhöriga är nyckelpersoner kring den med en neurologisk diagnos. Genrebild. Foto: Håkan Sjunnesson Neuro ställer sig bakom Funktionsrätt Sveriges kritik, att lagt regeringsförslag är oacceptabelt. Ett stort antal neurologiska diagnoser innebär en mycket stor risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid Covid-19. Med tanke på utvecklingen inom LSS, där många har förlorat eller nekats personlig assistans, är många med dessa diagnoser helt beroende av sina närstående för hjälp i det dagliga livet. Dessa skall nu enligt förslaget uteslutas från smittskydd via socialförsäkringen. Foto: Håkan Sjunnesson

Här är Funktionsrätt Sveriges remissvar:

Det är bra att regeringen nu föreslår en smittbärarpenning för närstående till personer som riskerar ett allvarligt förlopp vid covid-19. ”Tyvärr är förslaget så ogenomtänkt, att ytterst få av närstående till personer i riskgrupp kommer att kvalificera sig för att kunna söka ersättningen”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”Men närstående kommer förstås att fortsätta att stanna hemma från jobbet för att skydda sina nära från smitta, det är en självklarhet för de allra flesta.”

Funktionsrätt Sverige har under hela våren drivit på frågan om en förebyggande sjukpenning för personer i riskgrupp och en närståendepenning, med syftet att skydda personer i riskgrupp från att smittas av sina nära anhöriga. Vi välkomnade därför förslaget om en förebyggande sjukpenning som kom i början av juni, men var kritiska till att närstående inte omfattades.

”Vi har följt utvecklingen hos våra medlemsförbund och vet att många närstående varit hemma från arbetet, utan ersättning, sedan början av mars, för att skydda sina närstående i riskgrupp", säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige. "Konsekvensen blir ofta en havererad privatekonomi som förstärker stressen och oron."

Beskedet om att en så kallad smittbärarpenning var på gång var därför glädjande. Tyvärr är avgränsningen av vilka närstående som ska omfattas av ersättningen alltför snäv. Den innebär att endast närstående, som arbetar minst halvtid som personlig assistent till sin anhöriga, eller får närståendepenning för att vårda sin anhöriga i riskgrupp och samtidigt har ett förvärvsarbete, kan söka smittbärarpenning. Dessutom måste personen i riskgrupp ha assistans beviljad med minst 20 timmar i veckan. Som det är formulerat i förslaget, innebär det att hela den kommunala assistansen lämnas utanför förordningen.

”Detta är problematiskt på flera sätt", fortsätter Elisabeth Wallenius. "Dels har långt ifrån alla personer i riskgrupp personlig assistans, dels ingår inte alla personer som har personlig assistans i riskgrupp. Endast en mindre grupp närstående kommer att beröras av smittbärarpenning och därmed kommer få personer i riskgrupp att skyddas. Denna bild delas av flera av våra medlemsförbund."

Funktionsrätt Sverige konstaterar att man i arbetet låtit sig vägledas varken av den riskanalys som Socialstyrelsens genomfört eller av syftet att garantera en försörjning för de som riskerar att bli väldigt allvarligt sjuka vid covid-19.

”Det rimliga är att regeringen tar tillbaka och reviderar förslaget så att samtliga närstående till personer i riskgrupp kan ha rätt till smittbärarpenning, om deras arbetssituation innebär risk för smitta, säger Elisabeth Wallenius.

Funktionsrätt Sverige reagerar också på förslaget om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt.

”Även här är regeringens avgränsning alltför snäv”, fortsätter Elisabeth Wallenius. ”Ytterst få föräldrar till barn med funktionsnedsättning beviljas den här typen av föräldrapenning vid allvarlig sjukdom. Eftersom barn inte bedöms riskera ett allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19 omfattas inte föräldrar av förslaget till smittbärarpenning. Samtidigt är många föräldrar till barn med omfattande funktionsnedsättning oroliga och avstår från att arbeta, även om det innebär förlorad inkomst, för att inte riskera sitt barn liv och hälsa. Dessa lämnas helt utan skydd. Här skulle vi gärna se en ny riskanalys från Socialstyrelsen så att riskerna för barn tydliggörs bortom allt tvivel.”

  

 

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Vill du veta mer?

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och innehåller nyheter från vår verksamhet och information om aktuell forskning inom neurologi.

Ja, tack!