Lise Lidbäck förbundsordförande för Neuro talar på scenen under den viktiga diskussionen om morgondagens vårdsäkerhet. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuro.

Neuroordförande medverkade på första Patientriksdagen hör Neuropoddreportaget

, Håkan Sjunnesson

Lise Lidbäck förbundsordförande medverkade under den historiska första patientriksdagen i Sverige i maj 2019, ett initiativ av Neuro och fyra andra patientorganisationer.

- Det här var en historisk dag, eftersom vi patienter tog initiativet till ett viktigt seminarium om vården med patienter, vården och politiken, säger Lise Lidbäck. Lyssna på webbradioreportaget i Neuropodden!

Initiativet till en Patientriksdag i Sverige kommer från en kvintett förbund; Neuro, Riksförbundet HjärtLung, Astma- och allergiförbundet, Huvudvärksförbundet och Blodcancerförbundet. Syftet var att sätta patientens röst i centrum och skapa en arena där angelägna frågor kan diskuteras utifrån ett patientperspektiv. Lise Lidbäck medverkade som både gruppsamtalsledare och i panelsamtal.

- Det här var en historisk dag, eftersom vi patienter tog initiativet och det här verkligen var ett seminarium med patienter. Annars brukar det handla ”om patienter” eller möjligen ”för patienter”. Vi är på väg att genomföra en kulturförändring i Sverige där patienterna blir allt mer medskapare av vården jämfört med att ses som vårdobjekt. Den här första patientriksdagen bekräftar det, säger Lise Lidbäck, förbundsordförande i Neuro och fortsätter:

Patienterna dåligt nyttjad resurs

- Patienterna är en hittills dåligt utnyttjad resurs i Hälso- och sjukvården. Mycket värdefull kompetens går till spillo när våra erfarenheter inte får bidra till utvecklingen. Därför ville vi med årets Patientriksdag ge patienterna en röst och samtidigt skapa en värdefull mötesplats för kunskapsutbyte och dialog mellan patientföreträdare, politiker och andra beslutsfattare, säger Lise Lidbäck förbundsordförande Neuro.

Det här var den första patientriksdagen som hade temat patientlagen, om patienternas ställning i hälso- och sjukvården. Ett ämne som länge har varit föremål för diskussion. En rad initiativ har tagits för att förbättra och förtydliga vad patienten har rätt att förvänta sig, bland annat en ny patientlag.

Patientlagen omdiskuterad

Patientlagen är omdiskuterad och det har ifrågasatts huruvida den verkligen fyller sitt syfte: att stärka och tydliggöra patientens ställning. Under denna patientriksdag, som hölls på kongresscentret Norra Latin i centrala Stockholm den 7 maj 2019, var några av patientlagens delar i fokus.

Det handlade om 5 kap. Delaktighet, 6 kap. Fast vårdkontakt och individuell planering och 11 kap. Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet.
Grupparbetet med att genomlysa just kapitel 11 leddes av Neuroordföranden Lise Lidbäck.

Många av de som medverkade och deltog på denna första Patientriksdag, vill gärna se en regelbunden återkommande patientriksdag. Inte minst Lise Lidbäck från Neuro:

- Jag tycker att Försäkringskassans roll skulle vara att spännande ämne för en kommande Patientriksdag. Patientriksdagen är alltså en samverkan mellan de fem patientorganisationerna; Neuro, Riksförbundet HjärtLung, Astma- och allergiförbundet, Huvudvärksförbundet och Blodcancerförbundet i samarbete med Novartis.

Här är kortfakta om de kapitel som behandlades av första patientriksdagen 2019: 


Kapitel 5 – delaktighet


Patientlagens femte kapitel anger att hälso- och sjukvården så långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten (1 §). Vidare ska en patients medverkan i hälso- och sjukvården utgå från patientens önskemål och individuella förutsättningar, genom att hen själv utför vissa vård- eller behandlingsåtgärder (2 §). Patientens närstående ska också kunna medverka vid utformningen och genomförandet av vården, om det är lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta (3 §).


Kapitel 6 - fast vårdkontakt och individuell planering


Patientlagens sjätte kapitel anger att patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses. Samt att olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt (1 §). En fast vårdkontakt ska utses för patienten om hen begär det, eller om det är nödvändigt för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet (2 §). Vidare framkommer att patienter ska få möjlighet att välja en fast läkarkontakt inom primärvården (3 §).


Kapitel 11 - synpunkter, klagomål och patientsäkerhet


Patientlagens elfte kapitel – Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet, innehåller bland annat bestämmelser om Patientnämndernas samt Inspektionen för vård och omsorgs uppdrag och skyldigheter (1 och 3 §). Att vårdgivare snaraste ska besvara klagomål från patienter och deras närstående (3 §). Vidare framkommer vårdgivarnas skyldigheter att ge särskild information till patienter som har drabbats av en vårdskada (3 §). Patienten och dennes närstående ska också få möjlighet att delta i vårdgivarens patientsäkerhetsarbete (4 §).


I detta podcastreportage i Neuropodden medverkar bland andra Lise Lidbäck Neuro, Emma Spaak läkare SKL, Göran Hägglund moderator, Inger Roos ordf Hjärt-Lung, Acko Ankarberg ordförande Socialutskottet, Jonas Andersson ordförande Hälso- sjukvårdsstyrelsen VGR och Ann Johansson, vice förbundsordförande Vårdförbundet. Gå in på www.neuropodden.se och lyssna på de medverkandes intressanta eftertankar.

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Neuroförbundet som podd

Möt människor som lever med, forskar om, eller berörs på andra sätt - av neurologiska diagnoser.

Lyssna på Neuropodden

Vill du veta mer?

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och innehåller nyheter från vår verksamhet och information om aktuell forskning inom neurologi.

Ja, tack!

Bli medlem idag!

Rådgivning & stöd, gemenskap och opinionsbildning. För 32 kronor i månaden.

Jag vill gå med idag!