Cecilia Winberg medverkade som talare under Neuros förbundskongress 2017 och var då vice ordförande för Fysioterapeuterna och Lise Lidbäck förbundsordförande för Neuro lyssnade uppmärksamt. Foto: Håkan Sjunnesson Neuro.

Neuro tar pulsen på Fysioterapeuternas nya ordförande om rehab

Fysioterapeuter är en mycket viktig yrkesgrupp i rehabiliteringsarbetet för Neuros medlemmar och ny ordförande för fysioterapeuterna är nu Cecilia Winberg. "Jag är glad över förtroendet att få leda förbundet. Vi är ett förbund som är och vill vara en del av lösningen för framtidens utmaningar"

Hallå där Cecilia Winberg, nyvald Cecilia Winberg ordförande Fysioterapeuterna. Pressbild porträttbildordförande för Fysioterapeuterna, vad betyder god vård och omsorg för dig?

- God hälso- och sjukvård betyder för mig att man arbetar personcentrerat med utgångspunkt från den som hälso- och sjukvården berör. Att man har möjlighet att utifrån evidens och beprövad kunskap kunna individanpassa åtgärder utifrån de behov som varje unik person har.
'

Förhindra undanträngning i coronapandemin

Fråga: Enligt en stor nyligen gjord medlemsundersökning bland medlemmarna i förbundet Neuro, uppger klart mer än hälften (65%) av de svarande, att deras rehabilitering ställts in det senaste halvåret på grund av coronapandemin. Och det är en viktig nödvändig rehabilitering tillsammans med exempelvis professioner som fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped, för att upprätthålla olika kroppsliga och kognitiva förmågor. En allvarlig undanträngningseffekt håller alltså på att rasera hälsan för många personer med neurologiska diagnoser. Hur tycker du att detta ska förhindras och vad behöver göras nu?

- För att detta ska förhindras är det dels viktigt att man tillsammans mellan patientorganisationer och professionsförbund tar gemensamt ansvar för att lyfta detta i debatten. Rehabilitering behöver stå högt på den politiska agendan och följas upp likväl som så många andra åtgärder inom hälso- och sjukvård följs upp.

- Dels är det viktigt att de professioner som finns inom rehabilitering idag, oavsett finansieringsform eller huvudman, ges möjlighet att bedriva sitt arbete med goda förutsättningar och med möjlighet till kompetensutveckling.

Vägen till fleras individuella rehabiliteringsplaner

Fråga: Enligt de årliga Neurorapporterna, som bygger på medlemsundersökningar bland de 13.000 medlemmarna i Neuro, vittnar många om att de fortfarande inte fått en vettig individuell rehabiliteringsplan som fungerar i praktiken. Vad kan du och Fysioterapeuterna göra för att så många som möjligt, som behöver en individuell rehabiliteringsplan, ska få det och dessutom får en professionsstyrd rehabilitering?

- Återigen tror jag att det är viktigt med goda förutsättningar och god kompetens för att kunna bedriva sitt arbete. Vi kommer inom förbundet att under de kommande åren arbeta aktivt med en strategi för personcentrerad fysioterapi. Jag tror att det arbetet kommer att leda till förbättringar när det gäller rehabplaner för fler.

- När det gäller professionsledd rehabilitering är det viktigt att man samarbetar mellan olika delar av vården och att de som har specialistkunskap delar med sig till de som kanske inte möter personer med neurologiska sjukdomar lika ofta. Vi behöver vara fler som vill arbeta med rehabilitering.

Stuprören mellan olika professioner huvudproblemet


Fråga: Som du ser det nu, vad är huvudproblemen för svensk hälso- och sjukvård idag?

- Ett av huvudproblemen är den fragmentisering som vi ser inom svensk hälso- och sjukvård där det finns gott om stuprör mellan verksamheter och där man gärna fokuserar på sin del och inte tar ett mer övergripande ansvar.

- Ett annat problem är det fokus som finns på sjukvård det vill säga att man lägger mycket pengar och tid på sjukdom. Vi anser att man borde lägga mer pengar på förebyggande arbete för att dels undvika sjukdom men också för att den som har en kronisk sjukdom ska kunna leva ett hälsosamt liv. Det gör att det i längden blir billigare för samhället och kommer att leda till bättre livskvalitet för fler.

Övergripande samarbeten nödvändig problemlösning


Fråga: Hur kan man lösa de övergripande problemen i svensk hälso- och sjukvård som du ser det?

- Jag har varit inne på lösningarna tidigare. Jag tror att vi behöver samarbeta och samverka mer med varandra båda lokalt och nationellt. Många utmaningar delar vi och jag tror att vi kan påverka bättre tillsammans. Om man samverkar på ett mer övergripande plan och fokuserar på den som hälso- och sjukvården är till för kommer det också att bidra till ett bättre och mer personcentrerat omhändertagande.

- Det är viktigt att lyfta blicken och hitta lösningar där man som vårdgivare inte fokuserar på sig själv utan försöker inte perspektivet hos den som vården är till för.

-----------------

Cecilia Winberg har de senaste åren varit vice ordförande för fysioterapeuterna och tar över efter avgående ordförande Stefan Jutterdal.

Håkan Sjunnesson

Cecilia Winberg ordförande Fysioterapeuterna. Foto: Håkan Sjunnesson Neuro
Fysioterapeuten Cecilia Winberg medverkade som talare under Neuros förbundskongress 2017. Foto: Håkan Sjunnesson Neuro

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Stöd oss

Din gåva gör att vi kan fortsätta kämpa för tillgång till god neurologisk vård i hela Sverige.

Ge en gåva