Nästa steg mot en mer jämlik hälsa (1)

Mot bakgrund av den medlemsenkät som genomförts med anledning av betänkandet om jämlik hälsa, kan Neuroförbundet visa att

  • avsaknad av diagnos trots upplevda besvär är mycket negativt för hälsan
  • rehabilitering är ett särskilt eftersatt insatsområde
  • persontransporter är ett betydelsefullt livsområde som helt saknas i betänkandet

Neuroförbundet vill särskilt understryka att större fokus krävs på de insatser som personer "mitt i livet" och med kroniska neurologiska sjukdomar, är i behov av.

Neuroförbundet har beslutat yttra sig över rubricerat betänkande trots att vi inte är remissinstans eftersom hälsofrågan är central för medlemmarna och vår verksamhet. Neurologiska diagnoser är vanligtvis kroniska och kan ha ett progredierande förlopp som ofta leder till funktionsnedsättning. Dessutom debuterar flera sjukdomar tidigt i livet vilket medför att de har stor påverka på familje- och arbetsliv. Neuroförbundet vill särskilt understryka att större fokus, inom samtliga livsområden, krävs på de insatser personer "mitt i livet" och med kroniska neurologiska sjukdomar, är i behov av.

Nästa steg mot en mer jämlik hälsa

Innehållsansvarig: Kristina Niemi