Drygt hälften (65%) av Neuros medlemmarna uppger att deras rehabilitering ställts in på grund av coronapandemin. Och det är viktig nödvändig rehabilitering tillsammans med fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped för att upprätthålla olika kroppsliga och kognitiva förmågor, enligt Neuros förbundsordförande Lise Lidbäck. Nu måste regeringen tillsätta mer medel för detta. Foto: Håkan Sjunnesson /Neuro

Intresseorganisationer kräver statliga medel för utökade rehabresurser

Lise Lidbäck, förbundsordförande för Neuro oroas djupt av de rehabiliteringsförluster som drabbar många av Neuros medlemmar, på grund av Coronapandemin. I tre radionyhetsinslag kräver både bransch- och patientföreningar att staten går in med snabba nya medel som utökar rehabiliteringsresurserna i landet.

Lise Lidbäck, förbundsordförande för Neuro Lise Lidbäck. förbundsordförande Neuro. Foto: Håkan Sjunnessonär djupt oroad över risken för undanträngningseffekter för många av Neuros medlemmar. Detta för att många covid-19-patienter med svåra sviter efter sin sjukdom kommer att behöva stora rehabiliteringsresurser för att komma tillbaka till ett kvalitativt vardagsliv igen. Hon medverkade den 18 och 19 oktober 2020 i tre nyhetsinslag producerat av Sveriges Radios Ekoredaktion. I intervjuerna uttrycker hon många Neuromedlemmars oro för sin hälsa, på grund av inställd nödvändig rehabilitering, som redan skapat rehabiliteringsförluster:

– Staten behöver se till att både kommuner och regioner nu får utökade resurser så att man kan satsa mer på de här rehabiliteringsinsatserna och komma ikapp så mycket som det bara någonsin går. Dessutom ser vi att det kommer nya grupper nu också. De som har haft en svår covid-19 sjukdom och har stora rehabiliteringsbehov, säger Lise Lidbäck.

Pengar redan fördelade enligt ansvarig minister

Socialminister Lena HallengrenRiksdagshuset i Stockholm, där landets beslut fattas. Foto: Håkan Sjunnesson hävdar att staten redan har skjutit till mycket pengar för inställd vård och rehabilitering i sin budgetproposition och inga ytterligare åtgärder är aktuella i dagsläget. Till Sveriges Radios Ekoredaktion uppger hon att staten tillskjuter regionerna fyra miljarder kronor i år och lika mycket under nästa år (2022) och de pengarna är öronmärkta för att hantera uppskjuten vård och rehabilitering på grund av covid-19.

'

Kroppsliga förmågor förloras

Förbundsordförande Lise Lidbäck berättar om den medlemsundersökning som Neuro genomfört nyligen, med frågor kring hur medlemmarna drabbats av coronapandemin.

Drygt hälften (65%) av Neuros medlemmar uppger att deras rehabilitering ställts in på grund av coronapandemin. Och det är viktig nödvändig rehabilitering tillsammans med exempelvis professioner som fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped, för att upprätthålla olika kroppsliga och kognitiva förmågor, enligt Neuros förbundsordförande Lise Lidbäck.


Livsavgörande rehabilitering uteblir

”Vi har redan under den här korta tiden som pandemin har pågått sett att människor har fått skador av detta. Och det är inte acceptabelt, vi måste tillsammans göra något åt det här”, säger hon i nyhetsinslaget och utvecklar sina tankar:

Lise Lidbäck förbundsordförande Neuro. Foto: Håkan Sjunnesson

- Tillgången till individanpassad rehabilitering är livsavgörande för många av Neuros medlemmar. Tyvärr har alltför få tillgång till den behandling som deras hälsa kräver, vilket bidrar till betydligt sämre livsförutsättningar på många plan. Neuro har kämpat i många år med att lyfta såväl den ojämlika situationen i landet som konsekvenserna som uppstår när människor inte får de behandlingar som krävs för att de skall kunna fungera optimalt i sin vardag, enligt Lise Lidbäck och fortsätter:

Situation har redan blivit ohållbar för många

- Nu under pandemin har situationen försämrats ytterligare, säger Lise Lidbäck och berättar att frisvaren i medlemsenkäten visar att situationen redan på kort tid blivit ohållbar för många. Våra medlemmar uppger att de fått sämre funktionsförmåga, som i en del fall kanske inte kommer att gå att återställa. Ökad smärta och stelhet uppges också av många.

- För oss på Neuro är tillgången Fysioterapeutledd rehabilitering. Foto: Håkan Sjunnessontill regelbunden och individanpassad en av våra allra mest prioriterade frågor och det är viktigt för oss att konsekvenserna av den stora rehabiliteringsförlust som nu börjat skena, blir känd av allmänheten, säger Lise Lidbäck.
Hon hoppas nu att allt fler beslutsfattare och politiker får upp ögonen för vilket pris såväl samhälle som enskilda individer måste betala för rehabiliteringsförlusten, som växer sig allt större för varje dag.


Nationell rehabiliteringssamordnare måste inrättas

Lise Lidbäck hävdar att det nu finns mycket som behöver göras snabbt.
- Vi vill bland annat att regeringen tillsätter en nationell rehabiliteringssamordnare med uppgiften att verka för en jämlik och kunskapsbaserad rehabilitering av hög kvalitet.

- Vi har i många år också lyft behovet av en parlamentarisk utredning som kartlägger tillgången till rehabilitering över landet. Rätten till rehabilitering finns reglerad i Hälso- och sjukvårdslagen. Den är dessvärre en så kallad ramlag och lämnar stort utrymme för olika tolkningar. Det är inte rimligt, tycker Lise Lidbäck som vill säkra att alla som behöver ska få rätt till en individuellt anpassad rehabilitering oavsett var i landet de bor.

Sveriges fysioterapeuter kräver nu också att en nationell samordnare för rehabilitering tillsätts. Detta för att lyfta vikten av hur betydelsefull rehabiliteringen är för så många människor idag och framöver. Och för att rehabiliteringen ska finnas i hela landet vill de också se en så kallad MAR-tjänst i alla kommuner. Det är en medicinskt ansvarig tjänst för rehabiliteringen i kommunen, som kan samordna rehabiliteringsresurserna lokalt. Den tjänsten finns redan i vissa kommuner.

Viss rehabilitering via Internetuppkoppling kan fungera

Den nya enkla digitala videotekniken via Internet, skulle kunna få betydelse för många Neuromedlemmar, när det gäller viss typ av rehabilitering. Men det kan finnas utbildningsbehov av medlemmarna om det ska fungera.

- Nu under pandemin skulle också fler kunna få tillgång till rehabilitering via digitala möten över Internet med sin exempelvis smartphone eller dator och webbkamera, om kunskapen fanns bland medlemmarna.

- Men en mycket stor andel av de svarande i vår enkät, hela 9 av 10 svarande (90%), uppger att de aldrig testat detta. Men mer än hälften (53%) är villiga att testa denna nya möjlighet, som man kommer åt hemifrån. Men för detta kan det också krävas utbildningsinsatser, säger Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuro.

Håkan Sjunnesson, Neuro

 

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Stöd oss

Din gåva gör att vi kan fortsätta kämpa för tillgång till god neurologisk vård i hela Sverige.

Ge en gåva