Gångträning med assistans av två personer. Foto.
Region Stockholms förändrade riktlinjer för inneliggande rehabilitering ett av skälen till avvecklingen av Humlegården. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Humlegårdens rehabiliteringsanläggning avvecklas

Trots avtal med Region Stockholm om neurologisk och reumatisk rehabilitering samt flera års intensivt arbete med att få en ekonomi i balans för Humlegården tvingas Valjeviken stänga ner verksamheten, enligt ett pressmeddelande.

Anledningen är ett bristande intresse att utnyttja de kompetenser som finns på Humlegården samt att funktionshinderrörelsens organisationer inte nått fram med budskapet om behovet av en inneliggande specialiserad rehabilitering till regionerna. Sammantaget har detta gett ett bristande inflöde av patienter beräknat på helår. Till det kommer Region Stockholms förändrade riktlinjer för inneliggande rehabilitering samt att spridningen av covid-19 gjort att patienterna, som alla finns i riskgrupperna, avbokat sin rehabilitering.

Intensiva kontakter har förts med Region Stockholm samt med Sigtuna kommun om kompletterande verksamheter med rehabilitering. De verksamheter som varit föremål för utredning är cancerrehabilitering, palliativ vård samt rehabilitering efter behandling avcCovid-19 patienter. Berörda myndigheter har tackat nej till de föreslagna insatserna.

Valjevikens styrelse har därför beslutat om en avveckling av verksamheten. För att patienterna ska bli så lite drabbade som möjligt har kontakt tagits med andra anläggningar och tänkbara samarbetspartners, dock utan att någon lösning har funnits. Informationsmöte för personalen på Humlegården har ägt rum och sedan april är personalen korttidspermitterad samt nödvändiga kontakter med fackliga organisationer och trygghetsråd tagna.

Valjeviken arbetar för att någon idéburen aktör ska ta över verksamheten i Sigtuna och säkerställa att patienter med neurologiska och reumatologiska sjukdomar ska ha fortsatta möjligheter till rehabilitering. Inbokade patienter kommer att få personlig information om hur deras remisser kommer att behandlas och vilka alternativ som finns.

Den neurologiska rehabiliteringen och övrig verksamhet på Valjevikens huvudanläggning i Sölvesborg påverkas inte av Humlegårdens nedläggning.

För mer information:
Marie Bager, Ordförande: 0702-550629
Daniel Unnerbäck, Stiftelsechef: 0707-886519

Pressmeddelandet

Valjeviken avvecklar Humlegården.

Fakta

Humlegården har bedrivit rehabiliteringsverksamhet i Sigtuna i nästan 60 år. Sedan 2012 är Stiftelsen Valjeviken huvudman för verksamheten. Inriktningen är rehabilitering för personer med neurologiska diagnoser och, de senaste åren reumatologi. Anläggningen har plats för 25 inneliggande rehabiliteringsgäster förutom dagrehabilitering. Trettio anställda berörs av nedläggningen.