Närbild på två personer i sjukvårdskläder och varsin skylt
1949 hade inte patienten mycket att säga till om. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Hårda bud på på neuro- och rehabiliteringskliniken förr i tiden

När undersköterskan Senada Bajric gick igenom gamla dokument på neuro- och rehabiliteringskliniken vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås hittade hon ett papper med ordningsregler för avdelningspatienter från 1949. Det är intressant läsning, som har mycket att säga oss om hur sjukvårdskulturen förändrats över tid skriver Läkartidningen.

  1. Varje patient som kan, skall själv bädda sin säng och för övrigt betjäna sig själv.
  2. Alla patienter skola utföra det arbete, som av vederbörande läkare anses lämpligt med hänsyn till vars och ens sjukdom.
  3. Patienterna äro skyldiga att infinna sig i rätt tid till måltiderna och få icke utebliva från dessa utan särskilt tillstånd av avdelningssköterskan.
  4. Uppegående patienter få icke vistas annorstädes än inom sjukhusområdet samt å den öppna planen utanför stora inkörsporten. Vägbanan får icke beträdas. Bollspel utanför porten är icke tillåtet. Patienterna äger bland sig utse någon, som en gång dagligen efter anmälan hos avdelningssköterskan får göra erforderliga inköp hos Petter Nilssons eftr. och Henrikssons fruktaffär. Permission kan beviljas av överläkaren för högst tre dagar per kalendermånad. Permittenten skall efter åtnjuten permission åter inställa sig på sjukhuset senast kl 18 på permissionsdagen eller kl 18 på sista permissionsdagen. Den som ej ställer sig till denna bestämmelse till efterrättelse, förverkar rätten till permission (jfr punkt 13).
  5. Patienterna får ej vistas ute efter kl 18 under tiden oktober–april samt efter kl 19.30 under övriga delen av året, såvida ej överläkaren annat medgiver. Kl. 20 skola alla patienter vara i säng. Kl 21.30 skall det vara tyst på avdelningen och allt ljus (utom event. nattbelysning) vara släckt.
  6. ...