Tre porträttbilder
Lotta Håkansson, förbundsordförande för Reumatikerförbundet. Lise Lidbäck, förbundsordförande för Neuroförbundet. Tina Norgren, förbundsordförande för Psoriasisförbundet. Bild: Reumatikerförbundet (Lotta Håkansson), Neuroförbundet (Lise Lidbäck), Liza Simonsson (Tina Norgren). Bakgrund Mostphotos.

”Ge läkare rätt att ordinera sammanhållen rehabilitering”

Kunskap och behov ska styra tillgången till rehabilitering, inte ekonomiska prioriteringar, skriver Neuros ordförande Lise Lidbäck tillsammans med ordförande för Psoriasisförbundet och Reumatikerförbundet.

I hälso- och sjukvårdslagen anges att var och en med behov av rehabilitering har rätt till en individuell plan. En plan som utarbetas av ett multiprofessionellt team efter vars och ens behov. Denna behandling, som innebär sammanhållen rehabilitering, kan i dag inte ordineras av läkare utan ska prövas av tjänstemän som sitter centralt på en administrativ enhet och beslutar efter politikernas riktlinjer.

Vi som skriver under denna debattartikel företräder tre stora patientförbund. Vi kommer ständigt i kontakt med människor som, vid sidan om sin läkemedelsbehandling, också är i behov av behandling i form av rehabilitering. För en stor del av dessa är rehabilitering livsnödvändig och en förutsättning för att kunna hantera livet och leva så bra som möjligt utifrån den egna sjukdomen.

Sammanhållen rehabilitering i varmare klimat

När vi träffar politiker och påtalar behovet av en väl fungerande rehabilitering och att våra medlemmar upplever att de inte får tillräckligt med sammanhållen rehabilitering, får vi till svar att det saknas evidens för att behandlingsformen ger resultat.

Det stämmer, det finns bara ett par studier som visar på att exempelvis sammanhållen rehabilitering i ett varmare klimat, så kallad klimatvård, ger bättre resultat än motsvarande i Sverige. Det stämmer också att den förbättring som sker inte är för evigt bestående eftersom sjukdomarna fortsätter att påverka hälsan negativt. Därför behövs återkommande och uppföljande rehabiliteringsinsatser.

Samma politiker dristar sig samtidigt att vid upphandlingar av sammanhållen rehabilitering bestämma hur mycket av olika rehabiliteringsåtgärder patienter från de egna regionerna ska få tillgång till.

Det finns nationella riktlinjer där sammanhållen rehabilitering och klimatvård prioriteras högt. Läkare kan ordinera dyra behandlingar och andra vårdformer men inte behandling i form av sammanhållen rehabilitering. Det tycker vi är anmärkningsvärt.

Den sammanhållna rehabiliteringen är som behandlingsmetod en unik möjlighet att återskapa och bevara funktionsförmåga. Denna rehabiliteringsform erbjuder inte bara intensiv fysisk träning, utan också en mentalt och socialt stärkande behandling som ger patienten självförtroendet, kunskaperna och verktygen att hantera och kompensera för de egna funktionsnedsättningarna.

Vi inser att det finns begränsade ekonomiska ramar, men så mycket viktigare då att sådana studier genomförs.

Det finns studier som visar på att sammanhållen inneliggande rehabilitering ger nytta och att sammanhållen inneliggande rehabilitering i ett varmt klimat ger ännu större nytta. Vi välkomnar ännu fler studier i ämnet. Det torde väl också vara i beslutsfattares intresse att veta var resurser ska läggas? Vi inser att det finns begränsade ekonomiska ramar, men så mycket viktigare då att sådana studier genomförs.

Sällan bieffekter

Vi tror att en anledning till att många pratar om den ofta orättvisa tillgången på rehabilitering beror på att nyttan ifrågasätts på ett helt annat sätt än för läkemedel, trots att rehabilitering sällan, om ens alls, leder till att patienten drabbas av negativa bieffekter.

Detta får ur vår synvinkel inte fortsätta vara en behandling där patienternas och professionens sammantagna kompetens åsidosätts av kortsiktiga ekonomiskt felriktade beslut fattade på politisk nivå.

Vi vill se följande förändringar:

  • Att professionen får rätten att remittera patienter till sammanhållen rehabilitering.
  • Att de nationella riktlinjer som finns när det gäller sammanhållen rehabilitering, som till exempel klimatvård, följs av regionerna.
  • Att den nationella styrningen stramas upp så att de patientgrupper vi företräder får tillgång till den rehabilitering de så väl behöver och har rätt till.
  • Att alla som har behov av rehabilitering ska få en individuell plan med såväl kortsiktiga som långsiktiga mål som ska följas upp.

 

Gå med i Neuroförbundet

För bara 32 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!